พระบรมมหาราชวัง
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง บรรยายสรุปเรื่องความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
  เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมด้วยนางสาววาลิกา อภยะศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่นักศึกษาปี ๔ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน ๓๓ คน ซึ่งได้ออกแบบผลิตพันธ์เพื่อส่งออกต่างประเทศ และเยือนเมียนมาเพื่อสำรวจตลาด โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาได้เน้นเรื่องนโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์อันยาวนานทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับเมียนมา กลไกในการแลกเปลี่ยนระดับสูงผ่านคณะกรรมาธิการต่างๆ นโยบายเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา นอกจากนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา ยังได้กล่าวถึงกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๗๐ ปี ระหว่างไทยกับเมียนมาในปี ๒๕๖๑ อาทิ การแสดงโขน นิทรรศการด้านศิลปะ และการสร้างเจดีย์ขนาดเล็ก ทั้งนี้ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ได้กล่าวถึงโอกาสลงทุนในเมียนมา ความได้เปรียบของพื้นที่ในเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงระหว่างตลาดใหญ่ของจีนกับอินเดีย การมีประชากรวัยทำงานจำนวนมากและชนชั้นกลางที่กำลังเติบโต ตลอดจนประเด็นท้าทาย และภารกิจของสำนักงานในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกแก่คนไทยที่สนใจจะดำเนินธุรกิจไทยในเมียนมา
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างนักธุรกิจจากประเทศต่าง ๆ ในกรุงย่างกุ้ง
  เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาระหว่างสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาและสภาหอการค้าออสเตรเลียในเมียนมาเรื่อง “การปฏิรูปบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการเงิน” โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอแนะให้บริษัทที่จะเข้าสู่ตลาดเมียนมาเตรียมตัวล่วงหน้าด้วยการศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจเมียนมาสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจ นโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง วัฒนธรรมท้องถิ่น และการวางแผนด้านการเงินที่ดี นอกจากนี้ นางสาว Kim Chawsu ผู้อำนวยการ บริษัท New Yangon Development Corporation และนางสาว Belinda Neo ผู้อำนวยการบริษัท PWC Myanmar ได้บรรยายสรุปเรื่องความสำคัญของเอกสารสถานะทางการเงินและมาตรฐานการรายงานด้านการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจะเสริมสร้างสถานะของบริษัทในการขอรับเงินกู้จากธนาคารและการหาหุ้นส่วนด้านธุรกิจ
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างไทยกับเมียนมา ในสาขาการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
  เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นประธานการประชุมระหว่างผู้บริหารสมาคมผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างของเมียนมา (Myanmar Licensed Contractors Association – MLCA) และคณะกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) โดย MLCA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานของเมียนมา ปัจจุบันมีสมาชิก ๘๐๐ บริษัท ในสาขาการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน และมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเมืองใหม่ของรัฐบาลภาคย่างกุ้ง ในการหารือครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือระหว่าง MLCA กับบริษัทไทย เนื่องจากไทยมีผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีธนาคารที่ให้บริการระหว่างประเทศ และมีบริษัทด้านการค้าขาย ทั้งนี้ MLCA เชิญชวนให้นักลงทุนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเมืองใหม่ของย่างกุ้ง และแสดงความสนที่จะร่วมมือกับบริษัทไทย ในด้านการบำบัดน้ำ ระบบน้ำในเขตอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง การเคหะ และโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดน และ TBAM ได้เสนอเป็นสะพานเชื่อมโยง MLCA กับบริษัทไทยในสาขาที่เกี่ยวข้อง และพร้อมช่วยแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของ MLCA ให้แก่นักธุรกิจไทยในวงกว้าง
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ เน้นนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
  เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อัครราชทูต พร้อมด้วยนายผกายเนติ์ เล่งอี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ และนางสาววาลิกา อภยะศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ได้ให้การต้อนและบรรยายสรุปแก่รับคณะนักธุรกิจไทยที่เข้าร่วมหลักสูตร AEC Business Leader รุ่นที่ ๓ ของธนาคารกรุงเทพ จำนวน ๔๑ คน โดยอัครราชทูตได้เน้นเรื่องนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะผ่านกลไกความร่วมมือต่าง ๆ ในระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมา เช่น คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม และคณะกรรมการ ร่วมด้านการค้า และในเวทีระหว่างประเทศด้วย เช่น อาเซียนและสหประชาชาติ รวมทั้งสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวในระบบเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ตลาดการค้าเมียนมามีความสำคัญต่อไทย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงแผนจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมาในปี ๒๕๖๑ ซึ่งรวมถึงงานสัมมนา “Myanmar Insight 2018” ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวถึงโอกาสด้านเศรษฐกิจของไทยในเมียนมา เนื่องจากการขยายตัวของตลาดผู้บริโภค และประชากรวัยทำงานที่สูง โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าฯ เสนอแนะให้นักธุรกิจไทยพบหารือกับสหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา (Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry - UMFCCI) คณะกรรมการการลงทุนของเมียนมา (Myanmar Investment Commission - MIC) และสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM)
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ เชิญชวนให้ SMEs ไทยลงทุนในเมียนมา
  เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อัครราชทูต พร้อมด้วยนายผกายเนติ์ เล่งอี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ และนางสาววาลิกา อภยะศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะนักธุรกิจไทย จำนวน ๒๕ บริษัทซึ่งเยือนเมียนมาเพื่อศึกษาโอกาสการลงทุน นำโดยผู้บริหารบริษัท Med-Idea Studio เจ้าของรายการ SME See ASEAN โดยอัครราชทูตกล่าวถึงนโยบายด้านการต่างประเทศที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีชายแดนแห่งสันติภาพ มีการพัฒนาร่วมกัน และมีการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน โดยกล่าวถึงนโยบายเพิ่มจุดผ่านแดนระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจและนักลงทุนไทย โดยยกตัวอย่างความร่วมมือในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจทางใต้ ที่ล่าสุดรัฐสภาเมียนมาได้อนุมัติให้รัฐบาลเมียนมากู้เงินจากรัฐบาลไทยเพื่อสร้างถนน ๒ เลน เชื่อมโยง DSEZ กับชายแดนไทย-เมียนมา ที่ด่านถาวรผ่านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี กับทิกิ นอกจากนั้น อัครราชทูตได้เชิญชวนให้ SME ไม่เพียงแต่เข้ามาลงทุนในเมียนมาเท่านั้น แต่ให้ตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในพื้นที่ที่ลงทุนด้วย ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวถึงนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลเมียนมา และสาขาที่มีศักยภาพสูงด้านการลงทุน อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้า lifestyle และภาคบริการ รวมทั้งโอกาสการลงทุนและกฎหมายการค้าที่เกี่ยวข้องของเมียนมาเพิ่มเติม
 • เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงาน Chamber Connect ครั้งที่ ๒ ของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา
  เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวเปิดงาน Chamber Connect ครั้งที่ ๒ ของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar - TBAM) กับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเมียนมา (Japan Chamber of Commerce and Industry, Myanmar – JCCM) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ การพบปะระหว่างภาคธุรกิจ ของไทยและญี่ปุ่นที่มีฐานธุรกิจในเมียนมาดังกล่าวเป็นข้อริเริ่มของเอกอัครราชทูตฯ ที่เสนอแนะให้ TBAM จัดกิจกรรมกับสภาหอการค้ากับประเทศอื่น ๆ ในเมียนมา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ รวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานของกันและกัน ทั้งนี้ ในงาน Chamber Connect ครั้งที่ ๒ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นด้านธุรกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โอกาสการเป็นหุ้นส่วนด้านธุรกิจ และ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกันในเมียนมา รวมทั้งบทบาทด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของญี่ปุ่นในภูมิภาคด้วย อาทิ กรอบลุ่มแม่น้ำโขง ASEAN, BIMSTEC และ APEC นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง TBAM และ JCCM ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของไทยและญี่ปุ่นในเมียนมา นโยบายของรัฐบาลไทยที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางสำหรับธุรกิจในหลายประเทศและศูนย์กลางด้านการค้า รวมทั้งพัฒนาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาที่กรุงย่างกุ้ง ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการค้าชายแดน และร่วมมือกับญี่ปุ่นในสาขา (๑) การผลิต (๒) การท่องเที่ยว (๓) เกษตร ประมง และการแปรรูปอาหาร (๔) โทรคมนนาคมและสารสนเทศ (๕) อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูง และ (๖) โลจิสติกส์และการธนาคาร
 • เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Myanmar Business Partners
  เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร Myanmar Business Partners เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างไทยกับเมียนมา โดยเฉพาะความสำคัญที่ไทยให้กับประเทศเมียนมาในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปี ๒๕๖๑ เป็นอีกปีที่สำคัญในความสัพมันธ์ระหว่างไทย-เมียนมา เนื่องจากครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดกิจกรรม ที่หลากหลายเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญดังกล่าว เช่น การแสดงโขน เทศกาลภาพยนตร์ไทย การจัดนิทรรศการภาพวาดของศิลปินชั้นนำจากทั้งสองประเทศ และเทศกาลอาหารไทย รวมทั้งการดำเนินนโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยในเมียนมาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในสาขาสาธารณสุข การศึกษา การเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเมียนมาที่มีมาอย่างต่อเนื่องด้วย
 • เอกอัครราชทูตนำนักธุรกิจสำรวจโอกาสการค้าการลงทุนที่ภาคตะนาวศรี
  เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และนักธุรกิจไทยสำรวจโอกาสด้านเศรษฐกิจ ที่ภาคตะนาวศรี ซึ่งมีศักยภาพสูงในการส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจ เนื่องจากมีจุดผ่านแดนถาวรกับไทย ที่ด่านทิกิ-พุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี จุดผ่อนปรนพิเศษที่ด่านสิงขร-มอต่าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจุดผ่านแดนถาวรกับไทยที่จังหวัดระนอง นักธุรกิจไทยที่ร่วมโครงการจำนวน ๒๖ คน มาจากสาขาธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การเงินการคลัง โลจิสติกส์และพลังงาน ภาคการผลิตและการก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม ภาคการท่องเที่ยวและบริการ
สารคดี ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น "ฟ้าทอฝัน" ชุดที่ ๑

ที่ตั้ง

No.94, Pyay Road,
Dagon Township Yangon
The Republic of The Union of Myanmar

Tel. (951) 222-784,226-721,226-728
Fax. (951) 221-713
Email.
thaiembassyygn@gmail.com

VisaHours :
Application for Visa/Legalization 09.00-11.30
Collection of Visa / Legalization 14.00-17.00

 

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • บัตรสมาชิกไทยแลนด์อีลิท
 • ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมาร์
 • Thailandrising
 • Thaiembassies and Consulates
 • aseanfoundation