พระบรมมหาราชวัง
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นำคณะนักธุรกิจไทยไปพบหารือกับกระทรวงด้านเศรษฐกิจของเมียนมา
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อัครราชทูต ได้นำสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar - TBAM) พร้อมสมาชิก 24 บริษัท ไปพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงด้านเศรษฐกิจของเมียนมาที่กรุงเนปิดอ เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยได้แนะนำตัว และรับฟังเรื่องนโยบายด้านเศรษฐกิจ กฏหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และโอกาสการค้าการลงทุน โดยตรงจากผู้กำหนดนโยบาย
 • คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเยือนเมียนมา
  ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางเยือนย่างกุ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบหารือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง หน่วยราชการไทยในเมียนมา หรือ ทีมประเทศไทย สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาและนักลงทุนไทยในเมียนมา ตลอดจนสหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของเมียนมา เพื่อนำผลการพบปะหารือข้างต้นไปประกอบการกำหนดนโยบายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อนำเรียนเสนอรัฐบาลไทยพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจฯ เห็นว่าเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญและควรสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินภารกิจต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเกิดผลเป็นรูปธรรม
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการไทย กับผู้ประกอบการเมียนมา
  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วยนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาเครือข่ายคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทย (Young Entrepreneur Network Development Program: YEN-D) เยือนเมียนมา ณ โรงแรม Sedona กรุงย่างกุ้ง โดยกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ริเริ่มโครงการ YEN-D ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืนเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีที่มีผู้ประกอบการชาวไทยกว่า ๗๐ คน และผู้ประกอบการชาวเมียนมากว่า ๑๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมที่กรุงย่างกุ้ง
 • อุปทูตแสดงความยินดีกับโรงงานใหม่ของบริษัท SCI Metal Tech ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา
  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายณรงค์ บุญเสถียรวงค์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดโรงงานใหม่ของบริษัท SCI Metal Tech ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา พร้อมด้วยนาง Cho Cho Wynn รองประธานคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา นาย Aung Soe Tha ประธานบริษัท Myanmar Japan Thilawa Development Ltd. ผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย และนายนพพล มิลินทางกูร ประธานกรรมการบริษัท SCI Electric Public Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ SCI Metal Tech
 • มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบเงินช่วยเหลือคนเมียนมาที่ประสบอุทกภัย
  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อัครราชทูต ได้เข้าร่วมในพิธีบริจาคเงินจากคนไทยเพื่อช่วยเหลือคนเมียนมาที่ประสบเคราะห์กรรมจากอุทกภัย โดยศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรองประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
 • ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๙
  นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนเมียนมา ระหว่าง ๑๓ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๙ ร่วมกับนายจ่อ ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา ที่กรุงเนปยีดอ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมด้วยที่ประชุมฯ ย้ำความสำคัญของ “การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ” ระหว่างไทยกับเมียนมาซึ่งมีรากฐานจากการเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ความมั่นคงเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก รวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความใกล้ชิดกันทางวัฒนธรรมร่วมกัน เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบกันเร่งรัดความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ดังนี้
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงย่างกุ้งและคู่สมรส พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา ภาคเอกชน และชุมชนไทยในเมียนมา ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และร่วมขับร้องเพลงเทอดพระเกียรติ “สดุดีพระแม่เจ้า” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงย่างกุ้ง และคู่สมรส พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา ภาคเอกชน และชุมชนไทยในเมียนมา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาแก่คณาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วย นายณรงค์ บุญเสถียรวงค์ อัครราชทูต นางสาววาลิกา อภยะศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ นายสรศักดิ์ กีระติโชคชัยกุล นายกสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) และนายณัฐวิณ พงษ์เภตรารัตน์ รองนายก TBAM ได้ให้การต้อนรับ รศ. กิตติ สิริพัลลภ และคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารคดี ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น "ฟ้าทอฝัน" ชุดที่ ๑

ที่ตั้ง

No.94, Pyay Road,
Dagon Township Yangon
The Republic of The Union of Myanmar

Tel. (951) 222-784,226-721,226-728
Fax. (951) 221-713
Email.
thaiembassyygn@gmail.com

VisaHours :
Application for Visa/Legalization 09.00-11.30
Collection of Visa / Legalization 14.00-17.00

 

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • บัตรสมาชิกไทยแลนด์อีลิท
 • ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมาร์
 • Thailandrising
 • Thaiembassies and Consulates
 • aseanfoundation