พระบรมมหาราชวัง
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • ไทยจัดการบรรยายเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายแก่คณะกรรมการเศรษฐกิจของพรรค NLD New
  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone – DSEZ) แก่คณะกรรมการเศรษฐกิจพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy – NLD) และผู้แทนสำนักงานมุขมนตรีภาคตะนาวศรี ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโครงการ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีดร. ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายสิงห์ทอง ลากพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการ Roland Berger เป็นผู้ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม
 • คณะทูตวัฒนธรรมไทยในเมียนมาร์
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งร่วมกับมูลนิธิไทย กระทรวงการต่างประเทศ จัดการแสดงวัฒนธรรม “A Thai Night of Splendour in Myanmar” โดยคณะคณาจารย์และศิลปินจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมายังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อเปิดการแสดงในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่โรงละครแห่งชาติ กรุงย่างกุ้ง และวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ MICC 2 กรุงเนปิดอว์
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ ในฐานะผู้แทนพิเศษของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ให้การต้อนรับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้เดินทางเยือนเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ ในฐานะผู้แทนพิเศษของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อขอบคุณผู้สนับสนุน
  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อขอบคุณแก่บรรดาเพื่อนร่วมงานและผู้สนับสนุน ที่ให้การสนับสนุนงานและโครงการต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยดีมาโดยตลอด
 • ไทยสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านออทิสติกในสังคมเมียนมาร์
  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่โรงภาพยนตร์ Junction Square กรุงย่างกุ้ง นางทิพยสุดา สุวรรณชฏ ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้เข้าร่วมงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ของเรื่อง “Min Chong” (Because of You) ซึ่งเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูเด็กออทิสติก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความตระหนักรู้ของสังคมเกี่ยวกับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในเมียนมาร์ ภาพยนตร์ดังกล่าวจัดทำโดยสมาคมออทิสติกเมียนมาร์ (Myanmar Autism Association-MAA) และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สำรวจพื้นที่ชายแดนในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมาร์ ด้าน จ.เชียงใหม่และ จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในพื้นที่สำหรับวางแผนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์ร่วมกันต่อไป
 • การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุญใหญ่ประจำประเทศ CLMV ครั้งที่ ๗
  ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุญใหญ่ประจำประเทศ CLMV ครั้งที่ ๗ ที่เมืองปิ่น อู ลวิน และเมืองมัณฑะเลย์ โดยมีอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ตลอดจนผู้แทนสำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย
 • ไทยมอบรถเข็นพิ้เศษแก่เด็กและผู้พิการในเมียนมาร์
  สอท. ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันส่งมอบรถเข็นพิเศษให้กับเด็กและผู้พิการชาวเมียนมาร์ ภายใต้โครงการความร่วมมือจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้พิการในเมียนมาร์ ที่ National Rehabilitation Hospital กรุงย่างกุ้ง ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ ม.ค. ๕๙
 • กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการพัฒนาชุมชนที่หมู่บ้านงาเปียวจูน (Banana Island)
  สอท. ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครเพื่อสาธารณกุศลในเมียนมาร์ในนาม Thai-Myanmar Alliance for Volunteerism (TMAV) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ที่โรงเรียนวัด หมู่บ้านงาเปียวจูน (Banana Island) เมืองทองโยน ภาคอิรวดี เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 59
 • ไทยมอบรถไถการเกษตรให้เกษตรกรในเมืองมรักอู รัฐยะไข่
  เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ส่งมอบรถไถการเกษตรจำนวน ๒๘ คัน พร้อมด้วยเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ย ให้กับเกษตรกรในเมืองมรักอู รัฐยะไข่ โดยมีนายบาเล หม่อง รองอธิบดีกรมเครื่องจักรกลการเกษตร กระทรวงการเกษตรและชลประทานเมียนมาร์ เป็นผู้แทนรัฐบาลเมียนมาร์ในการรับมอบ

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น "ฟ้าทอฝัน" ชุดที่ ๑

ที่ตั้ง

No.94, Pyay Road,
Dagon Township Yangon
The Republic of The Union of Myanmar

Tel. (951) 222-784,226-721,226-728
Fax. (951) 221-713
Email.
thaiembassyygn@gmail.com

VisaHours :
Application for Visa/Legalization 09.00-11.30
Collection of Visa / Legalization 14.00-17.00

 

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมาร์
 • Thailandrising
 • Thaiembassies and Consulates
 • aseanfoundation