ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 News

ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด –19 นั้น

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 กพท. ได้ออกประกาศกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ อากาศยานบินผ่าน บินเข้าออกนอกราชอาณาจักร หรือขึ้นลงในประเทศไทย ซึ่งจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอสรุปสาระสำคัญ และอธิบายข้อสงสัยของคนไทยในเกาหลีใต้ ดังนี้

1. กพท. อนุญาตให้เครื่องบินเพียง 6 ประเภท ที่สามารถเดินทางเข้าไทย เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งคนไทยกลับไทยในปัจจุบัน ถือเป็นประเภทที่ 5 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation) ดังนั้น การบินกลับไทยสำหรับคนไทยในเกาหลีใต้ยังคงเป็นระบบโควต้าเช่นเดิม โดยขอให้คนไทยที่ต้องการกลับไทย โปรดลงทะเบียน และรอการติดต่อกลับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อถึงคิวที่จะเดินทาง

2. ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลาและหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการกักตัวตามระยะเวลาและวิธีที่ทางการไทยกำหนดประกาศ กพท. ฉบับแปลเป็นภาษาเกาหลี (อย่างไม่เป็นทางการ) ตามที่ปรากฏด้านล่าง

 

แนวทางการกลับไทยสำหรับคนไทยในเกาหลีใต้

1. แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยจากเกาหลีใต้ โดยเร่งด่วน ที่ https://forms.gle/nGbkmZRjP4MdJPgdA สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วในช่วงเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 2563 แต่ยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำสำหรับการเดินทางกลับไทยในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี ผู้ที่สละสิทธิ์ และผู้ที่ยกเลิกไม่เดินทางกลับประเทศไทยหลังจากที่ได้รับแจ้งวันที่เดินทางกลับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว และยังประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยจะต้องลงทะเบียนใหม่

2. หลังจากที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว สามารถตรวจสอบลำดับคิวการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กลับประเทศไทยจากเกาหลีใต้ได้ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheck กรณีที่ไม่พบชื่อในระบบ และ/หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ ขอให้แจ้งทาง Facebook Messenger ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ m.me/RoyalThaiEmbassySeoul โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของ Chatbot และรอการตอบกลับของเจ้าหน้าที่ต่อไป

3. เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งยืนยันกำหนดวันจัดเที่ยวบินส่งคนไทยกลับภูมิลำเนาจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งวันที่เดินทางกลับประเทศไทยให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้

 

แนวทางการเดินทางไปไทยสำหรับคนต่างชาติ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประกาศแนวทางและขั้นตอนสำหรับคนต่างชาติ (คู่สมรสและบุตร) ที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว รายละเอียดที่ https://bit.ly/3gqvR8S

อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังอยู่ในระหว่างการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอรับแนวทางและขั้นตอนสำหรับคนต่างชาติประเภทอื่นที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทย โดยจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ FAQ หลังจากการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย สถานะวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ https://bit.ly/3ghdKCd