คนไทยในต่างประเทศ

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

  •     ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

   ผู้มีสัญชาติไทยที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร หรือผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงที่ใกล้กับการเลือกตั้ง  และไม่สามารถกลับมาทันใช้สิทธิเลือกตั้งภายในประเทศ สามารถขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ โดยต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อน

  •     คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

                 2. เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

                3. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

  •     ขั้นตอนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

                 การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ โดยเลือกวิธีใดก็ได้ ดังต่อไปนี้

                1. ในกรณีที่พำนักอยู่ในเมียนมาร์ สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ

                2. ในกรณีที่ยังอยู่ในประเทศไทย (แต่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงการเลือกตั้ง) สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (กกต. จังหวัด)

               ในการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ ต้องแนบเอกสารหรือสำเนาเอกสารหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

               - บัตรประจำตัวประชาชน หรือ

              - หนังสือเดินทาง หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ

              - บัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ออกให้โดย ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรอิสระ

             เมื่อกรอกข้อมูลในแบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเสร็จแล้ว ให้จัดส่งไปยัง            สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง ทางโทรสาร หรือทางอีเมล์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

  •     การตรวจสอบรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                1. สอบถามจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

               2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งเวียนรายชื่อไปยังอีเมล์ของผู้ลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

               3. กรณีไม่พบชื่อในบัญชีรายชื่อ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อต่อเอกอัครราชทูต ก่อนวันแรกของวันลงคะแนน ไม่น้อยกว่า 5 วัน

  •     วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

                 1. เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

                    1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ

                    2) หนังสือเดินทาง หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ

                    3) บัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ออกให้โดยทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระ

              
                2. การลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในวันเลือกตั้ง

                    1) ในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดประกาศ และจัดเจ้าหน้าที่อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงให้ผู้มีสิทธิเข้าใจ จากนั้นผู้มีสิทธิจะต้องไปตรวจสอบชื่อ นามสกุล เขตเลือกตั้งของตน รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต  ในเขตเลือกตั้งของตนก่อนเข้าหน่วยเลือกตั้ง

                   2) เมื่อเข้าไปในหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารประจำตัว แล้วมอบบัตรลงคะแนน 2 ฉบับ ซองใส่บัตรลงคะแนน 1 ฉบับ ให้แก่ผู้มีสิทธิเพื่อเข้าคูหาลงคะแนน

                  3) เมื่อผู้มีสิทธิทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ฉบับแล้ว ให้ใส่ในซองที่เตรียมไว้ แล้วนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนใส่ลงในหีบเลือกตั้ง