ความสัมพันธ์

แนวโน้มความร่วมมือในอนาคต

3. แนวโน้มความร่วมมือในอนาคต

         เป้าหมายสำคัญในการดำเนินความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ระหว่างปี 2555-2558 จะเน้น
(1) การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเมียนมาร์ในการเป็นเจ้าภาพ SEA Games ครั้งที่ 27 และการฉลองครบรอบ 65 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมาร์ในปี 2556 
(2) การเป็นประธานอาเซียนของเมียนมาร์ในปี 2557 และ
(3) การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558  ควบคู่ไปกับการริเริ่มและสานต่อกิจกรรมความร่วมมือในมิติต่างๆ โดยเฉพาะในประเด็นที่เมียนมาร์ให้ความสำคัญ และตอบสนองยุทธศาสตร์ของไทย ตลอดจนผลักดันการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันและวางรากฐานความร่วมมือสำหรับอนาคต โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนระหว่างไทยกับ เมียนมาร์ โดยอาศัย soft power ทุกด้านของไทย ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้พื้นฐานความสัมพันธ์อันดี สร้างช่องทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินความสัมพันธ์อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างโอกาสสำหรับการส่งเสริมและคุ้มครองผลประโยชน์ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจในเมียนมาร์ ตลอดจนดำเนินการเพื่อให้เมียนมาร์มีความศรัทธาเชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการ ต่าง ๆ ของไทย แล้วเลือกที่จะนำไปปรับใช้เป็นแบบอย่างเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว