ความสัมพันธ์

การดำเนินงานความร่วมมือไทย-เมียนมาร์ในกรอบต่างๆ

2. การดำเนินงานความร่วมมือไทย-เมียนมาร์ในกรอบต่างๆ

2.1 ความร่วมมือทวิภาคี มีการประชุมความร่วมมือทางวิชาการประจำปี ไทย-เมียนมาร์ เป็นกลไกในการทบทวน ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนงานความร่วมมือในอนาคต โดยแผนงานความร่วมมือทวิภาคี ประกอบด้วยทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม/ดูงาน และโครงการความร่วมมือที่สำคัญ ได้แก่

     (1) โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยที่ Yangon University of Foreign Languages (YUFL) (คลิกรายละเอียด)
    
     (2) โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์พัฒนาตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ (คลิกรายละเอียด)
    
     (3) โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก (คลิกรายละเอียด)
 
     (4) แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการพยากรณ์อากาศ ระบบการเตือนภัยและฟื้นฟูภาคอิระวดีและภาคย่างกุ้ง
           (คลิกรายละเอียด)
     (5) แผนงานสาขาเกษตร 3 ปี ภายใต้หัวข้อ “Food Security” (คลิกรายละเอียด)

     (6) แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (คลิกรายละเอียด)

2.2 ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Courses : AITC) เป็นทุนฝึกอบรมระยะสั้นในลักษณะแข่งขัน โดยการคัดเลือกจะพิจารณาตามคุณสมบัติของผู้สมัครจากประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ (ซึ่งรวมถึงเมียนมาร์) ซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดอบรมประมาณ 15-20 หลักสูตรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานด้านการพัฒนาและเป็นประเด็น สำคัญที่ได้รับความสนใจ เช่น การเกษตรแบบยั่งยืน สิ่งแวดล้อม อนามัยแม่และเด็ก เป็นต้น (คลิกรายละเอียด)

2.3 ทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (Thai International Postgraduate Programme : TIPP) เป็นทุนศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรนานาชาติ ณ สถาบันการศึกษาของไทย โดยเป็นทุนในลักษณะแข่งขัน โดยการคัดเลือกจะพิจารณาตามคุณสมบัติของผู้สมัครจากประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ (ซึ่งรวมถึงเมียนมาร์)  (คลิกรายละเอียด)

2.4 ความร่วมมือไตรภาคี เป็นกรอบความร่วมมือสามฝ่าย โดยรัฐบาลไทยร่วมกับประเทศผู้บริจาคต่างๆ และองค์การระหว่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น (JICA) สิงคโปร์ (ในกรอบ CSEP) ฝรั่งเศส (AMFA) และ UN ให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลเมียนมาร์ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของทุนฝึกอบรมระยะสั้นในสาขาที่ทั้งสามฝ่ายเห็นชอบ ร่วมกัน (คลิกรายละเอียด)

2.5 ความร่วมมือในกรอบภูมิภาค/อนุภูมิภาค เช่น GMS, ACMECS และ BIMSTEC

          - ACMECS เป็นกรอบความร่วมมือที่รัฐบาลไทยเป็นผู้ริเริ่ม เพื่อยกระดับการพัฒนาและความมั่งคั่งของประเทศในอนุภูมิภาค ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอีกทางหนึ่งด้วย โดยในปี 2546 รัฐบาลไทยประกาศการสนับสนุนทุน จำนวน 100 ทุน ให้แก่กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม ทั้งทุนฝึกอบรมระยะสั้น และทุนศึกษาระดับปริญญาโท

          - ไทยเป็นผู้ประสานงานในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกรอบความร่วมมือ GMS และ BIMSTEC โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นในสาขาที่เป็นความต้องการ ของประเทศในภูมิภาค   (คลิกรายละเอียด)

2.6 ความร่วมมือทวิภาคีอื่นๆ ได้แก่

              (1) ความร่วมมือสันถวไมตรี ศาสนาและวัฒนธรรม เน้นกิจกรรมที่กระชับและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชน เช่น การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม งานการกุศลเพื่อบริจาคเงินหรือสิ่งของ การบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญของเมียนมาร์ และการจัดซื้อสิ่งของและสนับสนุนการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่แสดงออกทางด้าน ความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อมอบให้แก่เมียนมาร์ในโอกาสสำคัญ เช่น การฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต  (คลิกรายละเอียด)

             (2) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม  ให้ความร่วมมือในการพัฒนา/ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนและสะพานในรูปแบบให้เปล่า อาทิ สะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 1 ที่จังหวัดตาก (104.6 ล้านบาท) สะพานข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 2 (39 ล้านบาท)  ถนนสายเมียวดี - เชิงเขาตะนาวศรี (122.9 ล้านบาท)  และถนนและสะพานเชื่อมโยงแม่สอด/เมียวดี - เชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจในอนุภูมิภาค (งบประมาณ 1,166 ล้านบาท)

            (3) ความร่วมมือของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยของไทย

                   รัฐบาลไทยมีนโยบายผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Education Hub) ในภูมิภาค ประกอบกับสถาบันการศึกษาต่างๆ มีความตื่นตัวในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น  ทำให้มีสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยหลายแห่งของไทยได้ริเริ่มและดำเนิน โครงการให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกแก่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อ เนื่อง เช่น

                   (3.1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          - โครงการทุนการศึกษาประเทศเพื่อนบ้านในระดับปริญญาโท หลักสูตรสหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2555 ของคณะรัฐศาสตร์ (Master of Art Programme in Southeast Asian Studies (International Programme) under the Chulalongkorn University’s Scholarship Programme for Neighbouring Countries)

          - โครงการทุนการศึกษาประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระดับปริญญาโท Master of Arts in International Development Studies (MAIDS) ของคณะรัฐศาสตร์

          - ทุนศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตร Petrochemical Technology ภายใต้ International Master and Doctoral Programme in Petroleum Technology, Petrochemical Technology and Polymer Science ของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

                 (3.2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          - โครงการ Fellowships for Myanmar’s Researches : Understanding Myanmar’s Development ของคณะสังคมศาสตร์

                (3.3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          - โครงการ 1 คณะ 1 ทุน เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนรวม 11 ทุน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม โดยเริ่มปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป