ความสัมพันธ์

ภาพรวม

1. ภาพรวม

1.1 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เมียนมาร์ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2531 เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยกระชับและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในแน่นแฟ้น เนื่องจากเป็นการดำเนินงานความร่วมมือในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย โดยเน้นสาขาความร่วมมือที่ไทยมีความเชี่ยวชาญและสอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายเมียนมาร์ (demand driven approach) ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน ทั้งในระดับรัฐบาลและระดับประชาชน

1.2 ความร่วมมือที่ไทยให้แก่เมียนมาร์ในปัจจุบันอยู่ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม/ดูงาน แผนงาน/โครงการต่างๆ การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ โดยเน้น 3 สาขาหลัก ได้แก่ เกษตร การศึกษา และสาธารณสุข ซึ่งมีการดำเนินงานทั้งในกรอบความร่วมมือทวิภาคี ไตรภาคี กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค (เช่น GMS ACMECS) ทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) และทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC) 

1.3 สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยประสานงานหลักในการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการที่ให้แก่เมียนมาร์ โดยผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง 

1.4 นับตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน มีชาวเมียนมาร์ได้รับทุนการศึกษา ดูงานและฝึกอบรม จำนวนมากกว่า 1,200 ราย และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ