ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวเปิดงาน Morning Talk ครั้งที่ ๑๔  ของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวเปิดงาน Morning Talk ครั้งที่ ๑๔ ของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวเปิดงาน Morning Talk ครั้งที่ ๑๔ ของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) ในหัวข้อ “กฎระเบียบการอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจการค้าปลีกและการขายส่ง และระบบการจดทะเบียนออนไลน์ MyCo” โดยมีนาง Cho Thet Mu รองผู้อำนวยการ กรมการค้า กระทรวงพาณิชย์เมียนมา และนาย Myo Min ผู้อำนวยการ กองกิจการบริษัท กรมบริการการลงทุนและบริษัท ร่วมเป็นวิทยากร

ในคำกล่าวเปิดงาน เอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมของ TBAM ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและกฎระเบียบล่าสุดของเมียนมา แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ด้านการค้าการลงทุน และมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างไทยกับเมียนมา ทั้งนี้ หัวข้อการบรรยายใน Morning Talk ครั้งที่ ๑๔ นี้จัดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์เมียนมาได้ออกประกาศที่ ๒๕/๒๐๑๘ เรื่อง “การร่วมทุนด้านการค้าปลีกและการขายส่ง” เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และกฎหมายบริษัทเมียนมา ซึ่งรวมถึงระบบจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ Myanmar Companies (MyCo) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยพัฒนาการทั้งสองเรื่องสะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลเมียนมาที่เปิดกว้างด้านเศรษฐกิจมากขึ้น และการก้าวสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตอล ด้วยการเปิดสาขาให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนได้มากขึ้น และการพัฒนาพื้นที่ดิจิตอลของเมียนมา สุดท้าย ไทยมองเมียนมาเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ (Natural Strategic Partner) และพร้อมที่จะร่วมมือกับเมียนมาในการก้าวสู่เศรษฐกิจ ๔.๐ หรือเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสำหรับยุคดิจิตอล

* * * * *