ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวเปิดงานมอบทุนการศึกษา “SCG Sharing the Dream” News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวเปิดงานมอบทุนการศึกษา “SCG Sharing the Dream”

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วยนาย Phyo Min Thein มุขมนตรีภาคย่างกุ้ง และนายปรเมศวร์ นิสากรเสน รองประธาน ธุรกิจภูมิภาค เอสซีจี ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้กล่าวเปิดงานมอบทุนการศึกษา “SCG Sharing the Dream” โดยเป็นปีที่ ๗ ที่ SCG ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมจากโรงเรียนของรัฐในเมียนมา และในปีนี้ ได้มอบทุนการศึกษาทั้งหมด จำนวน ๑๕๐ ทุน ให้แก่นักเรียนมัธยมในกรุงย่างกุ้ง

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความตั้งใจของบริษัทไทยที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมียนมา โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ ไทยและเมียนมามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และได้เฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมาในปี ๒๕๖๑ รวมทั้งมี นโยบายที่จะเสริมสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ (Natural Strategic Partnership) ระหว่างกัน ซึ่งในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งเสริมให้ธุรกิจไทยจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (corporate social responsibility – CSR) ควบคู่กับการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างทั่วถึง ตามนโยบายของรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมา สุดท้าย เอกอัครราชทูตฯ หวังว่านักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจะตอบแทนครอบครัว ชุมชน และช่วยพัฒนาเมียนมา และส่งเสริมความสัมพันธ์ของเมียนมากับประชาคมระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต

* * * * *