ข่าวเด่น : คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเยือนเมียนมา News

ข่าวเด่น : คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเยือนเมียนมา

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางเยือนย่างกุ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบหารือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง หน่วยราชการไทยในเมียนมา หรือ ทีมประเทศไทย สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาและนักลงทุนไทยในเมียนมา ตลอดจนสหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของเมียนมา เพื่อนำผลการพบปะหารือข้างต้นไปประกอบการกำหนดนโยบายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อนำเรียนเสนอรัฐบาลไทยพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจฯ เห็นว่าเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญและควรสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินภารกิจต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเกิดผลเป็นรูปธรรม 

คณะผู้ตรวจฯ กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย ภาคเอกชนไทยในเมียนมา เห็นพ้องว่า ไทยและเมียนมาควรผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนในมิติต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ใกล้ชิด อาทิ (๑) การรักษาพลวัตของการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง (๒) การเพิ่มกิจกรรมร่วมระหว่างหน่วยงานไทยกับหน่วยงานเมียนมา อาทิ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในสาขาต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาร่วมกันในลักษณะ capacity building (๓) การเพิ่มความร่วมมือด้านการเงินการคลัง และการธนาคาร (๔) การปรับปรุงโลจิสติกส์และความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา และ (๕) การร่วมกันเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างรัฐบาลและธุรกิจในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่จะเสริมสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติระหว่างไทยกับเมียนมา และก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันในประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง 

* * * * *