ข่าวเด่น : อุปทูตแสดงความยินดีกับโรงงานใหม่ของบริษัท SCI Metal Tech ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา News

ข่าวเด่น : อุปทูตแสดงความยินดีกับโรงงานใหม่ของบริษัท SCI Metal Tech ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายณรงค์ บุญเสถียรวงค์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดโรงงานใหม่ของบริษัท SCI Metal Tech ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา พร้อมด้วยนาง Cho Cho Wynn รองประธานคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา นาย Aung Soe Tha ประธานบริษัท Myanmar Japan Thilawa Development Ltd. ผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย และนายนพพล มิลินทางกูร ประธานกรรมการบริษัท SCI Electric Public Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ SCI Metal Tech

อุปทูตได้แสดงความยินดีกับบริษัท SCI Metal Tech รวมทั้งยินดีที่ไทยเป็นนักลงทุนอันดับ ๒ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา โดยมีบริษัทไทยลงทุนอยู่ ๑๔ บริษัท นอกจากนั้น อุปทูตได้กล่าวถึง    การที่บริษัท SCI Metal Tech สร้างโรงงานที่ทันสมัยได้ตามมาตรฐานสากล ใช้เทคโนโลยีทันสมัย   เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเหล็ก ซึ่งถือเป็นการนำนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลไทยไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มและที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนธุรกิจจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นโยบาย Thailand 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข็งขันด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมศักยภาพของเศรษฐกิจในระยะยาว และเป็นนโยบายที่ไทยพร้อมจะแบ่งปันและร่วมมือกับเมียนมาเพื่อเสริมสร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-เมียนมาต่อไป

ท้ายสุด อุปทูตได้เน้นเรื่องการที่ไทยมองเมียนมาเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติที่พร้อมส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจร่วมไปด้วยกันตามนโยบายของรัฐบาลไทย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนให้บริษัทไทยในเมียนมาคืนกำไรสู่ชุมชมท้องถิ่นด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ด้วยเช่นกัน

* * * * *