ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมพิธีฉลองความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยประกันชีวิตกับ CB Life News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมพิธีฉลองความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยประกันชีวิตกับ CB Life

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้รับเชิญไปร่วมในพิธีฉลองความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยประกันชีวิตกับ CB Life ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตของเมียนมา ที่โรงแรมเมเลีย กรุงย่างกุ้ง โดยมี ดร. Sandar Oo, Chairman of Myanmar Insurance Association and Managing Director of Myanma Insurance ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เข้าร่วมงาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวแสดงความยินดีกับทั้งสองบริษัทที่ได้ร่วมมือกันในการดำเนินธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตของไทยรายแรกที่ได้ขยายความร่วมมือด้านธุรกิจด้านนี้กับคู่ร่วมมือในเมียนมา ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการที่รัฐบาลเมียนมาได้
เปิดเสรีการดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยในเมียนมาให้บริษัทต่างชาติมาตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ความร่วมมือด้านธุรกิจครั้งนี้ยังเป็นตัวอย่างที่ดีของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเมียนมาอย่างยั่งยืน (Myanmar Sustainable Development Plan-MSDP) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ ๓ การสร้างงาน และการเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยมีภาคเอกชนเป็นผู้นำ และเป้าหมายที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมเพื่อสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย

* * * * *