ข่าวเด่น : เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ให้การต้อนรับและประชุมหารือกับนายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะผู้แทน พร้อมสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ TPBS ที่เดินทางเยือนเมียนมา เพื่อเยี่ยมเยียนครูชาวเมียนมาผู้ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน ๓ คน ซึ่งได้รับรางวัลประจำปี ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๒ รวมทั้งพบหารือกับผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเมียนมา ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ News

ข่าวเด่น : เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ให้การต้อนรับและประชุมหารือกับนายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะผู้แทน พร้อมสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ TPBS ที่เดินทางเยือนเมียนมา เพื่อเยี่ยมเยียนครูชาวเมียนมาผู้ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน ๓ คน ซึ่งได้รับรางวัลประจำปี ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๒ รวมทั้งพบหารือกับผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเมียนมา ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ให้การต้อนรับและประชุมหารือกับนายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะผู้แทน พร้อมสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ TPBS ที่เดินทางเยือนเมียนมา เพื่อเยี่ยมเยียนครูชาวเมียนมาผู้ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน ๓ คน ซึ่งได้รับรางวัลประจำปี ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๒ รวมทั้งพบหารือกับผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเมียนมา ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

โดยในการประชุมดังกล่าว นอกจากได้รับทราบความประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่มุ่งยกย่องบุคลากรด้านครูของประเทศในภูมิภาค ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับการพัฒนาด้านการศึกษา ที่สมควรได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติแล้ว เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ให้ข้อมูลแก่คณะเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของเมียนและแผนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของเมียนมาด้วย นอกจากนี้ คณะได้พบหารือกับผู้แทนสมาคมธุรกิจไทย ในเมียนมา(TBAM) เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมในเมียนมา และได้ร่วมการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกียรติคุณของรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีต่อไป

* * * * *