ข่าวประชาสัมพันธ์ : การบริการรับรองเอกสารราชการสองภาษา : ของขวัญแด่ประชาชน News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การบริการรับรองเอกสารราชการสองภาษา : ของขวัญแด่ประชาชน

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ได้จัดงานแถลงข่าวร่วมเรื่อง “การบริการรับรองเอกสารราชการสองภาษา : ของขวัญแด่ประชาชน” โดยมีนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุลและ ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้กล่าวและร่วมมอบของขวัญปี ๒๕๖๒ แด่ประชาชน

กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานรับรองเอกสารราชการไทยสำหรับประชาชนนำไปใช้ในต่างประเทศได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดทำเอกสารราชการเป็นสองภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยตรงในการลดขั้นตอนและเวลาการรับรองเอกสาร และลดภาระค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารของประชาชน จึงได้ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทำเอกสาร ๒ ภาษา จำนวน ๑๒ ประเภท ได้แก่ ๑) ทะเบียนคนเกิด/สูติบัตร ๒) ทะเบียนคนตาย/มรณบัตร ๓) ทะเบียนบ้าน ๔) หนังสือรับรองการเกิด ๕) รายการบัตรประจำตัวประชาชน ๖) ทะเบียนสมรส ๗) ทะเบียนหย่า ๘) ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว ๙) ทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว ๑๐) ทะเบียนการตั้งชื่อสกุล  ๑๑) ทะเบียนการร่วมใช้ชื่อสกุล และ ๑๒) ทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล เพื่อบริการประชาชนตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกรมการปกครอง โทร. ๑๕๔๘

การจัดทำเอกสารราชการสองภาษานี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ได้เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการไทยพิจารณาจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการสองภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ซึ่งความร่วมมือระหว่างกรมการกงสุลและกรมการปกครองในเรื่องดังกล่าวทำให้การบริการประชาชนด้านการรับรองนิติกรณ์เอกสารที่กรมการกงสุล โดยเฉพาะเอกสารทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัวมีความสะดวกสบายขึ้น ประชาชนไม่ต้องนำเอกสารไปแปล เนื่องจากกรมการปกครองได้พัฒนาระบบโปรแกรมการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ โดยประชาชนสามารถขอคัดได้ที่เขตและอำเภอทั่วประเทศ ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัวฉบับภาษาอังกฤษนั้น สามารถรับบริการพิเศษเอกสารแปลสำเร็จรูปได้ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล โดยติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและประเภทเอกสารที่ขอรับบริการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการกงสุล www.consular.go.th หรือ call center ๐ ๒๕๗๒ ๘๔๔๒

* * * * *