ประกาศ : รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จำนวน 1 อัตรา News

ประกาศ : รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จำนวน 1 อัตรา

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) จำนวน ๑ อัตรา ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน โดยมีค่าตอบแทน คุณสมบัติ และ ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
๑. อัตราเงินเดือน
     ๑.๑ ๖,๐๐๐ หยวน/เดือน
     ๑.๒ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 
๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
     ๒.๑  เป็นบุคคลสัญชาติไทย 
     ๒.๒  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
     ๒.๓  มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาจีนดีมาก และทักษะภาษาอังกฤษดี
     ๒.๔  สามารถพิมพ์ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
     ๒.๕  มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตรฐาน และอินเทอร์เน็ต หากสามารถ ทำอินโฟกราฟฟิกได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     ๒.๖  สามารถค้นคว้าวิจัยข้อมูล และประสานงานได้อย่างคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีจิตใจบริการ
     ๒.๗  มีทัศนคติในเชิงบวกในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ มีความวิริยะอุตสาหะ และรู้จักการทำงานเป็น team work
     ๒.๘  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 
๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ
     ๓.๑  จัดการเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (www.thaibizchina.com) ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าศูนย์ และร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยฯ ประจำสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่อื่น ๆ ในจีนให้มีความทันสมัย มีข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
     ๓.๒  ค้นคว้า แปล และวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจของมณฑลส่านซี กานซู และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย เพื่อจัดทำข่าว บทความ บทวิเคราะห์ หรือบทสัมภาษณ์สำหรับเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนและเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน (www.thaiembassy.org/xian)
     ๓.๓  ให้บริการตอบคำถามด้านธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจ ทั้งการตอบผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการโดยตรงแก่ผู้ที่เดินทางมาสอบถาม ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน
     ๓.๔  ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องของไทยและจีน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล และช่องทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจไทย
     ๓.๕  เข้าร่วมการสัมมนาและการประชุมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     ๓.๖  ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน
 
๔. เอกสารประกอบการสมัคร
     ๔.๑  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
     ๔.๒  ประวัติย่อ (Resume)
     ๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ ๑ ฉบับ
     ๔.๔  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ
     ๔.๕  สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุว่า ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษา ดังกล่าวกำหนด จำนวน ๑ ฉบับ
     ๔.๖  ผลการทดสอบวัดระดับ HSK (Chinese Proficiency Test)
     ๔.๗  ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ / การสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, และ/หรือ TOEIC (หากมี)
     ๔.๘  หนังสือรับรองการทำงาน (หากมี)
     ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเขียน “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ ๔.๓ - ๔.๘
 
๕. การรับสมัคร
     ๕.๑  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaiembassy.org/xian
     ๕.๒  ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ (๑) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ระหว่างวันและเวลาราชการ หรือ (๒) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaibizchinaxian@outlook.com ระหว่างวันที่ ๘ พฤศจิกายน - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
     ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน     ที่ โทร. (+๘๖) ๐๒๙ ๘๙๓๑ ๒๘๓๑ ต่อ ๘๑๗ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaibizchinaxian@outlook.com
 
๖. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
วันที่ ๘ พฤศจิกายน – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ รับสมัคร
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ สอบข้อเขียน
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.) สอบสัมภาษณ์
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

     สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และผู้ผ่านการคัดเลือกที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiembassy.org/xian

 

ไฟล์แนบ