ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดโครงการภาษาและวัฒนธรรมไทย (Thainess) ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศนครซีอาน News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดโครงการภาษาและวัฒนธรรมไทย (Thainess) ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศนครซีอาน

เมื่อวันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศนครซีอาน (Xi’an International Studies University: XISU) และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ร่วมกันจัดโครงการภาษาและวัฒนธรรมไทย (Thainess) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาชาวจีนที่กำลังศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ได้มีโอกาสเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยผ่านการทำกิจกรรมที่นอกเหนือไปจากการเรียนในชั้นเรียน โดยมีคณาจารย์จากหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ในหัวข้อ “การท่องเที่ยวไทย (Tourist Destinations)” “วิถีชีวิตไทย (Thai Ways of Life)” “การแสดงและสิ่งบันเทิงไทย (Thai Entertain ment and Media)” “วัฒนธรรมอาหารของไทย (Taste of Thai)” และ “ขนมไทย” นอกจากกิจกรรม การบรรยายแล้วยังมีกิจกรรม Work Shop อาทิ สานปลาตะเพียนใบลาน รำไทย ทำอาหารและขนมไทย

หลังจากสิ้นสุดโครงการ นางสาวจิราภรณ์ ธีระภัทรานันท์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานได้ร่วมหารือกับนายหม่า ฝูเต๋อ คณบดีภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศนครซีอาน เกี่ยวกับความร่วมมือโครงการต่างๆ ในอนาคต นอกจากนี้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้มอบหนังสือ ภาษาไทยให้กับห้องสมุดภาควิชาภาษาไทยเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาต่อไป