ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับมณฑลส่านซี กานซู่ และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยให้แก่คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 News

ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับมณฑลส่านซี กานซู่ และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยให้แก่คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 นางสาวจิราภรณ์ ธีระภัทรานันท์ รองกงสุลใหญ่ รักษาการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานได้ให้การต้อนรับพลเรือตรีสุพจน์ ภู่ระหงษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 41 คน ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

ในการนี้ รองกงสุลใหญ่ รักษาการแทนกงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายสรุปข้อมูลทั่วไป ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรมของมณฑลส่านซี มลฑลกานซู่ และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย รวมถึงได้ตอบข้อซักถามของคณะฯ