ข่าวเด่น : หนิงเซี่ย กับเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมฮาลาลของจีน (ตอนที่1ภูมิหลังและข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในหนิงเซี่ย) News

ข่าวเด่น : หนิงเซี่ย กับเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมฮาลาลของจีน (ตอนที่1ภูมิหลังและข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในหนิงเซี่ย)

 หนิงเซี่ย: กับเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมฮาลาลของจีน (ตอนที่1:ภูมิหลังและข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในหนิงเซี่ย)

                เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยมีประชากรมุสลิมชนชาติหุยที่อาศัยรวมกันมากที่สุดในประเทศจีนซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 36 ของพื้นที่ทั้งเขตฯ จากนโยบายการพัฒนาและนำความเจริญมายังจีนตะวันตกของรัฐบาล ส่งผลให้หนิงเซี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีทิศทางการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมอย่างรวดเร็ว รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่เป็นอีกหนึ่งศักยภาพของหนิงเซี่ยในการเป็นฐานเชื่อมโยงประเทศจากกลุ่มตะวันออกกลาง เพื่อเป็นฐานผลิตสินค้าอาหารฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน วันนี้บีไอซีซีอานขอนำเสนอข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในหนิงเซี่ยที่กำลังเป็นที่สนใจของนานาชาติ

ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของประเทศจีน

                ปัจจุบันประเทศจีนมีแนวโน้มสนับสนุนการพัฒนาของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในเขตพื้นที่หลักๆอาทิ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย ซินเจียง ชิงไห่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูลจากนายฝง เอินหยวน(冯恩援) รองประธานสมาพันธ์อาหารจีน(中国烹饪协会副会长) กล่าวว่า มูลค่าการผลิตโดยรวมในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในประเทศจีนมีอัตราการเติบโตที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตปกครองตนเองชิงไห่และหนิงเซี่ยที่เป็นสองพื้นที่ที่มีแหล่งวัตถุดิบคุณภาพดี ต้นทุนต่ำ กระบวนการผลิตและระบบการทำงานสอดคล้องกับกฎระเบียบทางศาสนาอิสลาม”

ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยในปัจจุบัน

                ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลหนิงเซี่ยพบว่า มีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลในปีพ.ศ.2552 วิสาหกิจที่ประกอบอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปอาหารฮาลาลเกือบ 20,000 รายมีมูลค่าการผลิตโดยรวมอยู่ที่ 20,000 ล้านหยวน เป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการผลิตและแปรรูปในอุตสาหกรรมทุกประเภทของหนิงเซี่ย ล่าสุดในปี 2554 สถิติของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารฮาลาลของหนิงเซี่ยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนวิสาหกิจที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารฮาลาลในหนิงเซี่ยปี 2554 (แบ่งเขต) หน่วย: บริษัท

เขตพื้นที่  

วิสาหกิจอาหาร

ผลิต/แปรรูป

ชำแหละ

ตัวแทนจำหน่าย

(ค้าส่ง)

ห้างสรรพสินค้า

ซูเปอร์มาร์เก็ต

ตลาด

อื่นๆ

หยินชวน

3209

500

60

37

28

75

272

55

สือจุ่ยซาน

1277

197

8

25

4

10

84

12

หวู่จง

1647

210

64

112

20

43

121

55

กู่หยวน

833

132

26

35

5

8

41

19

จงเว่ย

442

77

12

13

5

25

14

17

รวม

7048

1116

170

222

62

161

532

158

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก:เว็บไซด์อาหารฮาลาลหนิงเซี่ย 宁夏清真食品网http://www.nxqzspw.com/

                ท่านผู้อ่านหลายท่านอาจยังคงสงสัยในประเด็นที่ว่า  หนิงเซี่ยที่เป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญเพราะเหตุใดรัฐบาลกลางถึงผลักดันให้กลายเป็นฐานการผลิตและแปรรูปอาหารฮาลาลของประเทศ นอกเหนือจากการเป็นที่ตั้งของชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอิสลามมากที่มากที่สุดในประเทศแล้ว ปัจจัยอื่นๆที่ทำให้รัฐบาลเล็งเห็นศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของหนิงเซี่ย

ข้อได้เปรียบในการใช้หนิงเซี่ยเป็นฐานรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของจีน

                1.นอกเหนือจากการเป็นฐานที่ตั้งของชนกลุ่มน้อยหุยที่นับถือศาสนาอิสลามที่มากที่สุดแล้ว บทความทางวิชาการยังได้เคยให้รายละเอียดไว้ว่า ชนชาติหุยที่อาศัยอยู่ในหนิงเซี่ยถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่ยังคงสภาพและรักษาประเพณีขนบธรรมเนียมที่สืบต่อกันมาอย่างเคร่งครัด รัฐบาลจึงให้ความเชื่อมั่นว่าหนิงเซี่ยจะยึดถือหลักปฏิบัติที่เคร่งครัดตามแนวปฏิบัติทางศาสนาอิสลามมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารฮาลาล ซึ่งสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงชาวมุสลิมจากนานาประเทศได้ไม่ยากนัก

                2.แหล่งทรัพยากรพื้นฐานที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบที่สำคัญ บริเวณตอนเหนือของหนิงเซี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวโพดที่ถือเป็นวัตถุดิบพื้นฐานของการปศุสัตว์หนิงเซี่ย ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารฮาลาลจำพวกแพะ แกะ วัว ที่หนิงเซี่ยสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ทั้งหมด

                3. ท่านผู้อ่านอาจจะทราบดีว่าหนิงเซี่ยถือเป็นพื้นที่ไร้ทางออกสู่ทะเลซึ่งอาจมองว่าเป็นข้อจำกัดในด้านการคมนาคมขนส่งสินค้า แต่รัฐบาลกลางกลับมิได้เล็งเห็นเช่นนั้น ข้อมูลจากหนังสือNingxia Party newspaper ฉบับที่ 11 ปี 2552 ได้เคยเขียนไว้ว่า “เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ห่างไกลความเจริญอย่างหนิงเซี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล จำเป็นต้องใช้เส้นทางการคมนาคมทางบกและทางอากาศเป็นหลักและเนื่องด้วยหนิงเซี่ยตั้งอยู่ห่าง จากประเทศในแถบเอเชียกลางไม่มาก จึงถือเป็นแหล่งการเชื่อมโยงระหว่างประเทศอาทิ อินเดีย ปากีสถาน มองโกเลียที่สำคัญอีกด้วย” ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลกลางยังคงเร่งพัฒนาศักยภาพในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอาทิ โครงการก่อสร้างคลังสินค้าทัณฑ์บนนครหยินชวน การก่อสร้างเขตทดลองทางเศรษฐกิจหนิงเซี่ย รวมไปถึงความพยายามในการเปิดเที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันสนามบินนานาชาติเหอตงได้เริ่มมีเที่ยวบินไปยังดูไบ กรุงโซลและกรุงเทพมหานครบ้างแล้วเช่นกัน

*********************

                ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่ถือเป็นตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี แต่หนิงเซี่ยก็ยังได้เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าฮาลาลอื่นๆ อาทิ เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อแพะแปรรูป เพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะเนื้อแกะทานหยาง(滩羊) ของหนิงเซี่ย ถือเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ รวมไปถึงสิ่งทอขนแพะแคชเมียร์ ซึ่งปัจจุบันตลาดเหลาเหอเฉียว (涝河桥) กลายเป็นตลาดค้าส่งเนื้อวัวเนื้อแกะที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ตั้งอยู่ที่เมืองหลิงอู่และเมืองอู่จง รวมถึงอุตสาหกรรมการแปรรูปแคชเมียร์ในหนิงเซี่ยนับเป็นเขตผลิตขนแพะดิบที่ใหญ่ที่สุดของจีนมีการผลิตขนแพะอู๋เหมาหรง (无毛绒) ที่คิดเป็นปริมาณร้อยละ 60 ของผลผลิตทั้งประเทศอีกด้วย

 หนิงเซี่ยกับการยกระดับศักยภาพการเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่ครบวงจร

                สืบเนื่องจากการที่เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยเป็นพื้นที่ที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดและรัฐบาลกลางสนับสนุนให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นฐานรองรับการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล รัฐบาลท้องถิ่นจึงขานรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพในอุตสาหกรรมดังกล่าวตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาโดยผลงานหลักที่รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นร่วมกันผลักดันและประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมได้แก่

                1.การก่อตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเฮ่อหลานเต๋อเซิ่ง (贺兰德胜清真食品工业园)

                2.การก่อตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารฮาลาลหย่งหนิงวั่งหยวน (永宁望远食品加工园)

                ซึ่งเขตนิคมฯทั้งสองแห่งถือเป็นฐานการผลิตและแปรรูปอาหารฮาลาลโดยเฉพาะ ที่ส่งผลให้พื้นที่เขตอื่นๆในนคร

                นครหยินชวนมีการตื่นตัวเกี่ยวกับการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ภายหลังพบข้อมูลว่ามีเขตพื้นที่หลายแห่งวางโครงการจัดตั้งพื้นที่ผลิตและแปรรูปอาหารฮาลาล อาทิ โครงการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ประจำวันของชาวมุสลิมขนาดพื้นที่รวม 833 ไร่โดยรัฐบาลท้องถิ่นนครอู๋จง นอกจากนี้ยังคงปรากฏข้อมูลการโครงการก่อสร้างขยายฐานการผลิตเดิมอยู่เป็นระยะๆ

โอกาสความร่วมมือกับประเทศไทย

                เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยได้จัดงานนิทรรศการอาหารฮาลาลและสินค้ามุสลิมรวมไปถึงงานมหกรรมการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มครั้งแรกในปีพ.ศ. 2549 ภายในงานนอกเหนือจากมีนักธุรกิจในกลุ่มประเทศมุสลิมเข้าร่วมแล้ว ยังถือเป็นโอกาสดีในการร่วมมือระหว่าง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่มีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่มากความร่วมมือระหว่างไทยและหนิงเซี่ยในการเปิดตลาดอาหารฮาลาลในประเทศจีนจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่นอกเหนือจากไทยจะได้รับประโยชน์จากการใช้หนิงเซี่ยเป็นฐานกระจายสินค้าสู่เอเชียกลางและตะวันออกกลางแล้ว ยังคงสามารถอาศัยความคล้ายคลึงกันของภูมิศาสตร์ความเป็นเมืองเกษตรของหนิงเซี่ยและของไทยในการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือในโอกาสต่อๆไป ซึ่งหนิงเซี่ยมีภาคการเกษตรที่แข็งแกร่งและกำลังได้รับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรกรรมจากภาครัฐถึง 11 ประเภท อาทิเช่น เก๋ากี้ มันฝรั่ง วัวนม เนื้อแกะ เนื้อโค แตงโม พุทรา ปลาน้ำจืด ขนแพะ และองุ่น โดยเฉพาะเก๋ากี้ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มีอุตสาหกรรมการแปรรูปเก๋ากี้เชิงลึกมากมาย เช่น กาแฟเก๋ากี้ เก๋ากี้แคปซูล และเหล้าเก๋ากี้ และไวน์องุ่นหนิงเซี่ยที่รัฐบาลเร่งผลักดันและสร้างภาพลักษณ์ให้อยู่ในกลุ่มสินค้าหรู(Luxury Product) เพื่อตอบสนองกำลังซื้อของผู้บริโภคในจีนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และในแต่ละปียังคงพบการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำนวนมากสู่มณฑลทางภาคตะวันออกของจีน ฮ่องกงและต่างประเทศ จึงน่าจะเป็นโอกาสของไทยในการลงทุนและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรฮาลาลได้เช่นกัน

            เตรียมพบกับ หนิงเซี่ย: กับเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมฮาลาลของจีนและของโลก (ตอนที่2:ภาพรวมตลาดและโอกาสทางธุรกิจอาหารฮาลาลในหนิงเซี่ย) เร็วๆนี้