ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมงาน ASEAN Sport Day in Xi'an ครั้งที่ 3 News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมงาน ASEAN Sport Day in Xi'an ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 นางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน นายธวัช สุมิตรเหมาะ รองกงสุลใหญ่ และนางสาวพรชนก สระสรม กงสุล เข้าร่วมงาน ASEAN Sport Day in Xi’an ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University: XJTU) โดยมีสถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ นครซีอาน เป็นเจ้าภาพ

พิธีเปิดงานฯ มีนาย Tan Li Lung กงสุลใหญ่มาเลเซีย นายสี กวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง นาย Hoy Pichravuth กงสุลใหญ่กัมพูชา และกงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานร่วมกล่าวเปิดงานฯ

งานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาจากทั้ง 3 ประเทศ และเป็นโอกาสให้สถานกงสุลใหญ่ได้ติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา กิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วยการแสดงประจำชาติจากนักศึกษาทั้ง 3 ประเทศ การแข่งขันกีฬา อาทิ ฟุตซอล ดอจบอล มินิเกม และชักคะเย่อ โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานจาก 3 ประเทศ รวมทั้งสิ้นประมาณ 300 คน โดยคณะนักกีฬาไทยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคะแนนรวม