ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ นครหนานชาง มณฑลเจียงซี News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ นครหนานชาง มณฑลเจียงซี

        เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการด้านกงสุลแก่ชุมชนไทยในนครหนานชาง ณ ห้องประชุม 2 โรงแรม Hampton by Hilton โดยมีคนไทยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 17 คน ประกอบด้วยนักศึกษาในระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยเจียงซีนอร์มอล (Jiangxi Normal University) แลนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้นจากมหาวิทยาลัยหนานชาง (Nanchang University)

        สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้บริการด้านกงสุลและให้คำปรึกษาและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานกงสุล รวมทั้งข้อแนะนำเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในจีน นอกจากนั้น ได้พบปะสอบถามถึงความเป็นอยู่และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ซึ่งประเด็นที่ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจและประสงค์ขอทราบข้อมูลมากที่สุด ได้แก่ การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุ ประเด็นเกี่ยวกับการพำนักและการเข้า-ออกเมือง การรับรองเอกสารด้านการศึกษา การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

         ในการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รวบรวมรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์คนไทยเพื่อให้ฐานข้อมูลคนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นปัจจุบัน รวมทั้งได้จัดตั้งกลุ่ม wechat ระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับกลุ่มคนไทยในนครหนานชาง เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งจะช่วยให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถแพร่ถึงคนไทยในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองดูแลคนไทยและเสริมสร้างชุมชนไทยในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น