ข่าวเด่น l Top Stories : ทีมประเทศไทยนิวซีแลนด์ ข่าว | News

ข่าวเด่น l Top Stories : ทีมประเทศไทยนิวซีแลนด์

ทีมประเทศไทยนิวซีแลนด์

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันได้จัดประชุมทีมประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน โดยที่ประชุมได้หารือ แลกเปลี่ยน ประเมินการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศนิวซีแลนด์ในทุกๆ มิติ ในปี 2562 เช่น ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และความมั่นคง รวมทั้งวางแผนการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2563 ด้วย พร้อมกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย โดยการจัดเดินสวน (Trekking) ณ Wellington Botanical Garden ในช่วงเช้า  ของวันถัดไปอีกด้วย

การประชุมทีมประเทศไทยในนิวซีแลนด์ เป็นการประชุมหน่วยงานต่างๆ ของไทยที่มีเขตอาณาดูแลนิวซีแลนด์ ทั้งที่มีสำนักงานอยู่ในนิวซีแลนด์ เช่น สถานเอกอัครราชทูต และสำนักงานการบินไทย และที่มีสำนักงานอยู่ที่ออสเตรเลีย เช่น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารจากเหล่าทัพต่างๆ ผู้ช่วยทูตฝ่ายการเกษตร ผู้ช่วยทูตฝ่ายการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ ททท. เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินความสัมพันธ์กับนิวซีแลนด์ เป็นในทิศทางเดียวกัน และมีการบูรณาการในภารกิจระหว่างกัน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับประเทศไทยมากที่สุด ทั้งนี้ ผู้แทนสำนักงานที่ไม่ได้อยู่ในนิวซีแลนด์ ยังได้ใช้โอกาสนี้ ในการพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของนิวซีแลนด์อีกด้วย