ทูตไทยส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับ Asia New Zealand Foundation ข่าว | News

ทูตไทยส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับ Asia New Zealand Foundation

ทูตไทยส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับ Asia New Zealand Foundation

 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้เข้าพบนาย Simon Draper, Executive Director ของ Asia New Zealand Foundation เพื่อหารือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันกับ Asia New Zealand Foundation เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนไทยและนิวซีแลนด์ โดยที่ผ่านมา Asia New Zealand Foundation ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ประเทศสมาชิกอาเซียนในกรุงเวลลิงตัน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในนิวซีแลนด์ประสบความสำเร็จด้วยดีเสมอมา โดยล่าสุด ได้จัดกิจกรรม ASEAN/ Southeast Asian Night Market เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ในโอกาสดังกล่าว ทูตมาริษฯ ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการดำเนินการของไทยในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ ให้กับ Executive Director เพื่อบริจาคให้ Asia New Zealand Foundation ไว้ในห้องสมุดเพื่อเป็นฐานข้อมูลค้นคว้าสำหรับผู้สนใจ  

 

*****