Notice l ประกาศ : Travel Advisory to Passengers Planning to Enter Thailand (Issued by CAAT 26 March 2020) / ข้อกำหนด กพท. ในการเดินทางเข้าประเทศไทย (ประกาศ ณ วันที่ 26 มี.ค. 63) ข่าว | News

Notice l ประกาศ : Travel Advisory to Passengers Planning to Enter Thailand (Issued by CAAT 26 March 2020) / ข้อกำหนด กพท. ในการเดินทางเข้าประเทศไทย (ประกาศ ณ วันที่ 26 มี.ค. 63)

With reference to the declaration of the state of emergency in Thailand on 25 March 2020, the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) has issued the following travel advisory to passengers planning to enter Thailand:

1. Passengers or persons shall be permitted to enter Thailand through international airports only if they fall under one of the following categories:

    (a) Being in the situation or a person exempted by the Prime Minister or Permanent Secretary of Ministry of Foreign Affairs, under certain conditions and prescribed time period

     (b) Carriers of necessary cargoes, but required prompt exit after the mission is completed

     (c) Pilot-in-command, and crew members of the flight entering Thailand with clear schedule to depart

     (d) Persons on diplomatic or consular mission, or under International Organizations, representatives of the government performing their duties in Thailand or other persons or international agencies that the Ministry of Foreign Affairs gives permission, and their families. In this case, certificate of entry to the Kingdom issued by Ministry of Foreign Affairs is required.

     (e) Non-Thai nationals with work permit or who have been granted permission from Thai government agencies to work in Thailand

     (f) Thai nationals with certificate of entry to the Kingdom issued by Royal Thai Embassy or Royal Thai Consulate in their country of residence certifying that they are Thais returning to Thailand, and a Fit to Fly Health Certificate.

2. The persons in (d) and (e) must have Fit to Fly Health Certificate issued no more than 72 hours before traveling.

3. Passengers or persons permitted to enter Thailand shall strictly comply with disease prevention measures imposed by the government.

4. The immigration officers have the power to deny the entry of Non-Thai nationals who have been tested positive for COVID- 19, or under the suspicion of being infected or who refuse to undergo such test.

5. From now to 31 March 2020 midnight, Thailand local time, the exemption is given to Non-Thai passengers transiting through Thailand to a third country with the transit time of no more than 24 hours. Such transit passengers are required to present Fit to Fly Health Certificate upon check in at the airport of departure to Thailand and during transit formalities in Thailand.

6. All previous Notifications of CAAT become ineffective.

 

For more information please refer to CAAT's website: https://www.caat.or.th/en/archives/48998

 

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ประกาศว่า การเดินทางเข้ามายังประเทศไทยโดยเครื่องบินในขณะนี้ ให้ยึดปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

ข้อกำหนดสำหรับการเดินทางของชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. ผู้โดยสารหรือบุคคลจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทางท่าอากาศยานระหว่างประเทศ

เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

    ก. เป็นกรณีหรือบุคคลที่ได้รับยกเว้นจากนายกรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวงการต่างประเทศตามความจำเป็น โดยอาจกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็ได้

    ข. เป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น ซึ่งเมื่อเสร็จภารกิจแล้วต้องกลับออกไปโดยเร็ว

    ค. เป็นนักบินหรือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกำหนดเวลาเดินทางออกอย่างชัดเจน

    ง. เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือเป็นบุคคลหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาต ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว โดยติดต่อกระทรวงการต่างประเทศเพื่อออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry tothe Kingdom)

    จ. เป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือได้รับอนุญาตจากทางราชการ

ไทยให้ทำงานในราชอาณาจักร

    ฉ. เป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีหนังสือรับรองจากสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนัก

ให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร และมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate) ฉบับที่ 5/ 2563 26 มีนาคม 2563

2. บุคคลตาม ง. และ จ. จะต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate) ซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

3. ผู้โดยสารหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่รัฐบาลกำหนด

4. เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ตรวจพบและต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่ยินยอมให้ตรวจ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

5. ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงเที่ยงคืน วันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามเวลาประเทศไทย ผู้โดยสารต่างชาติที่จะได้รับยกเว้นในการเดินทางผ่านประเทศไทยไปยังประเทศที่สามได้ต้องมีระยะเวลาเปลี่ยนเครื่องไม่เกิน 24 ชั่วโมง และจะต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate) แสดงในเวลา Check-in ที่สนามบินต้นทาง และในระหว่างผ่านพิธีการในประเทศไทย

6. ข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) มีผลยกเลิกประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินสู่ประเทศไทย และที่เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกก่อนหน้านี้

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง COVID-19 ที่เว็บไซต์ของ กพท. ได้ที่ https://www.caat.or.th/th/archives/47858

 

ไฟล์แนบ