รู้ไว้ได้ประโยชน์ : สัญญาณการค้ามนุษย์ News

รู้ไว้ได้ประโยชน์ : สัญญาณการค้ามนุษย์

วีดิทัศน์ Animation นำเสนอ "สัญญาณการค้ามนุษย์" และช่องทางการแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เข้าใจและระดมความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาจากสาธารณะชนในวงกว้าง

แจ้งเบาะแสที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (พม.) โทร 1300
หรือ พบชาวไทยถูกค้ามนุษย์ในต่างประเทศ แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

ประกาศและอื่นๆ