ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุม COP24 ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 ที่เมืองคราคูฟ  News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุม COP24 ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 ที่เมืองคราคูฟ

นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่ 4 ร่วมด้วยพลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่ 3 และพลเอกศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเลขานุการคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมรัฐสภา ในโอกาสการประชุมระดับสูงของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 (COP24) ซึ่งจัดโดยสหภาพรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎรโปแลนด์ ที่เมืองคราคูฟ ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561

 

ประกาศและอื่นๆ