ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะ ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของการประชุม COP24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2561 ที่เมือง Katowice  News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะ ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของการประชุม COP24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2561 ที่เมือง Katowice

นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 (COP24) ณ เมือง Katowice ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงเพื่อแสดงท่าทีและความมุ่งมั่นของประเทศไทย รวมถึงความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในขณะนี้ ในการดำเนินการเพื่อต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ และคณะ ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศโปแลนด์ในครั้งนี้ด้วย

 

ประกาศและอื่นๆ