ข่าวเด่น : ฯพณฯ นาย Maciej Lang รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นเกียรติและการอำลาให้กับ ฯพณฯ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ในโอกาสพ้นตำแหน่งจากการเกษียณอายุราชการ News

ข่าวเด่น : ฯพณฯ นาย Maciej Lang รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นเกียรติและการอำลาให้กับ ฯพณฯ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ในโอกาสพ้นตำแหน่งจากการเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 H.E. Mr. Maciej Lang รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐโปแลนด์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอำลาให้กับ ฯพณฯ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เพื่อเป็นเกียรติในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เกษียณอายุราชการ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้มีส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและโปแลนด์โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล และระดับประชาชนต่อประชาชน และส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในโปแลนด์ และมุ่งหวังว่า จะเห็นทั้งสองประเทศมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณ รมช. กต. ที่เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันเพื่ออำลา รวมถึงสำหรับมิตรภาพและการทำงานร่วมกันอย่างดีระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์และภาคส่วนต่างๆ ของโปแลนด์และยินดีต่อความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะทูตานุทูตที่มาประจำการในโปแลนด์ด้วยที่มีมาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการในโปแลนด์ และย้ำว่าไทยและโปแลนด์ยังมีช่องทางร่วมมือกันได้อีกมากในอนาคต และสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศในการผลักดันความร่วมมือต่าง ๆ ให้เกิดผลอย่างดียิ่งต่อไป

นอกจากนั้น ออท. ศันสนียฯ ได้ขอบคุณนาย Krzysztof Dobrowolski รองอธิบดีผู้แทนกรมเอเชียแปซิฟิกและนาย Krzysztof Lewandowski กรมพิธีการทูต ที่มาร่วมงานเลี้ยงและที่ได้ร่วมมือกันด้วยดี ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-โปแลนด์ และขอขอบคุณเพื่อนเอกอัครราชทูต อันได้แก่ ฯพณฯ นาย Monsignore Salvatore Pennacchio คณบดีคณะทูต ฯพณฯ นาย Julio Bravo Yubini เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลี ฯพณฯ นาง Chitra Devi Ramiah เอกอัครราชทูตมาเลเซีย และ ฯพณฯ น.ส. Mira Sun เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ต่อมิตรภาพที่ดีและการมาร่วมงานเลี้ยงอำลาในวันนี้ด้วย

ประกาศและอื่นๆ