ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรมอาหารและเกษตรเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ไทย – โปแลนด์และนำคณะผู้แทนจากโปแลนด์เข้าร่วมงาน Startup Thailand 2019 News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรมอาหารและเกษตรเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ไทย – โปแลนด์และนำคณะผู้แทนจากโปแลนด์เข้าร่วมงาน Startup Thailand 2019

เมื่อระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอร่วมกับสำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ (NIA) ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรมอาหารและเกษตรเพื่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย – โปแลนด์ โดยนำวิทยากรจากโปแลนด์ที่เชี่ยวชาญในวงการนวัตกรรมอาหารและเกษตร ประกอบด้วย 1) น.ส. Julia Szopa ประธานองค์กร Startup Poland ซึ่งเป็น technology thinktank ที่ใหญ่ที่สุดในโปแลนด์และภูมิภาคยุโรปกลางและ 2) นาย Piotr Grabowski ผู้ร่วมก่อตั้ง FOODTECH ซึ่งเป็น accelerator รายแรกของโปแลนด์ที่จัดหลักสูตรเพื่อบ่มเพาะความเชี่ยวชาญด้านอาหารและเกษตร เข้าร่วมเป็นวิทยากรเป็นงาน Startup Thailand 2019 และพบปะกับผู้แทนภาครัฐ ภาควิชาการและภาคธุรกิจของไทย นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น (1) การยกระดับความร่วมมือด้าน startups โดยมีการลงนาม MoU ระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและ Startup Poland ซึ่งทำให้โปแลนด์เป็นประเทศพันธมิตรแรกของไทยในภูมิภาคยุโรปกลางและไทยเป็นพันธมิตรแรกของ Startup Poland ในภูมิภาคเอเชีย และ (2) การนำคณะ startups ที่มีศักยภาพสูงจากโปแลนด์เข้าร่วม International Pavilion เป็นครั้งแรกและพบปะหารือกับภาครัฐและภาคธุรกิจของไทยในลักษณะ business matching ซึ่งจะช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

 

ประกาศและอื่นๆ