คณะผู้แทนถาวร

ทำเนียบข้าราชการ

นายวิทวัส ศรีวิหค

เอกอัครราชทูต และผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ

หมายเลขภายใน 154

 

นายสุภาค  โปร่งธุระ

เอกอัครราชทูต

รองผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ

หมายเลขภายใน 155

 

พันเอกจุมภฏ นุรักษ์เขต

ที่ปรึกษาทางทหาร

หมายเลขภายใน 135

 

นางสาวจิตวิภา เบญจศีล

อัครราชทูตที่ปรึกษา

หมายเลขภายใน139

 

นางสาวจิราพร วัฒนโสภณ

อัครราชทูตที่ปรึกษา

หมายเลขภายใน 130

 

นางสาววนัสสุดา สุทธิธานี

ที่ปรึกษา

หมายเลขภายใน 140

 

นายศรวุช นรภูมิพิภัชน์

ที่ปรึกษา

หมายเลขภายใน 153

 

นางสาววัลลิยา เปรมจิตต์

เลขานุการเอก

หมายเลขภายใน 141

 

นางสาวรัชชภรณ์ ศรีสว่าง

เลขานุการเอก

หมายเลขภายใน 157

 

นายกิตติเทพ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เลขานุการเอก

หมายเลขภายใน 133

 

นายกรินทร์ กุญชร ณ อยุธยา

เลขานุการโท

 

นางสาวพรระวี โพธิ์นทีไท

เลขานุการโท

หมายเลขภายใน 131

 

นางณฐมน ยอดสง่า

หมายเลขภายใน 150

 

นางธิษตยา คุณพ่วง

หมายเลขภายใน 151  

     

นายพงษ์พัฒน์ ครุฑศรี

หมายเลขภายใน 195