คณะผู้แทนถาวร

ทำเนียบข้าราชการ

นายวีรชัย พลาศรัย

เอกอัครราชทูต และผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ

หมายเลขภายใน 154

 

นายนนทวัฒน์  จันทร์ตรี

​เอกอัครราชทูต และรองผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ

หมายเลขภายใน 149

 

พันเอกจุมภฏ นุรักษ์เขต

ที่ปรึกษาทางทหาร

หมายเลขภายใน 135

 

นางมาระตี นะลิตา อันดาโม

อัครราชทูตที่ปรึกษา

หมายเลขภายใน 130

 

นางสาวจิตวิภา เบญจศีล

อัครราชทูตที่ปรึกษา

หมายเลขภายใน139

 

นางสาวจิราพร วัฒนโสภณ

ที่ปรึกษา

หมายเลขภายใน153

 

นางสาววนัสสุดา สุทธิธานี

ที่ปรึกษา

หมายเลขภายใน 140

 

นางสาวธนวรรณ ภมรานนท์

เลขานุการเอก

หมายเลขภายใน  141

 

นายนวิน  จิราพันธุ์

เลขานุการเอก

หมายเลขภายใน 128

 

นางสาวณฐิตา  เปรมภูติ

เลขานุการเอก

หมายเลขภายใน 131

 

นางสาววัลลิยา เปรมจิตต์

เลขานุการเอก

หมายเลขภายใน 141

 

นางสาวรัชชภรณ์ ศรีสว่าง

เลขานุการโท

หมายเลขภายใน 157

 

นายกิตติเทพ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เลขานุการโท

หมายเลขภายใน133

 

นางเพลินพิศ พงษ์พันธุ์

หมายเลขภายใน 150

 

นางธิษตยา คุณพ่วง

หมายเลขภายใน 151  

     

นายธนชัย แตงมีแสง

หมายเลขภายใน 195