ประชาสัมพันธ์ : การเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน El Al ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 News

ประชาสัมพันธ์ : การเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน El Al ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้รับการจัดสรรโควตาคนไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 50 คน โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน El Al ซึ่งจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานเบนกูเรียน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 20.45 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.        
     
สำหรับพี่น้องชาวไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษดังกล่าว ขอให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 
1. ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยที่ https://bit.ly/2Zn4W8s ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยขอให้กรอกข้อมูลอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน และตามข้อเท็จจริง โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์มายังสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ขอความร่วมมือไม่ลงทะเบียนซ้ำ 
 
2. ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินจำนวน 825 ดอลลาร์สหรัฐ (เที่ยวเดียว) (สามารถโหลดกระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม รวมทั้งถือกระเป๋า hand-carry 1 ใบขึ้นเครื่องบินได้) โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งช่องทางการชำระเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิเดินทางต่อไป และหากไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ จะไม่สามารถขอรับเงินคืน 
 
3. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาจัดลำดับผู้เดินทางตามเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนตาม “แนวทางการช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างในต่างประเทศของหน่วยราชการไทย” อาทิ ผู้เจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนในประเทศไทย นักท่องเที่ยวที่ตกค้าง ผู้สูงอายุ นักเรียน/นักศึกษา เด็กและเยาวชน และคนตกงาน จึงขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับความเดือดร้อน/เร่งด่วนตามแนวทางการช่วยเหลือคนไทยดังกล่าว
 
4. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อผู้ที่มีสิทธิเดินทางภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยหากไม่สามารถติดต่อท่านได้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะติดต่อผู้มีความจำเป็นเร่งด่วนกลับประเทศไทยในลำดับถัดไป 
 
5. ผู้เดินทางจะต้องมีเอกสารประกอบในวันเดินทาง ดังนี้ (1) ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง เหมาะสมที่จะเดินทางทางอากาศ (Fit-to-Fly) ที่ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง และ (2) หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ 
 
6. ผู้เดินทางจะต้องยินยอมที่จะถูกกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลไทยกำหนดเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทาง
ถึงประเทศไทย และยอมรับที่จะพักห้องคู่
 
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ปิดรับผลสำรวจภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น.