ประชาสัมพันธ์ : แบบสำรวจความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในอิสราเอล  News

ประชาสัมพันธ์ : แบบสำรวจความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในอิสราเอล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้จัดทำแบบสำรวจความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในอิสราเอล เพื่อสำรวจจำนวนคนไทยที่พร้อมจะกลับไทยด้วยทุนทรัพย์ของตนเองเป็นการเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมและความเป็นไปได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป โดยมิใช่การลงทะเบียนเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย   ซึ่งหากสถานเอกอัครราชทูตฯ มีแนวทางที่เหมาะสมในเรื่องนี้จะประกาศให้ทราบทางเฟซบุ๊คและเว็บไซต์นี้ต่อไป

ก่อนกรอกแบบสำรวจ ขอความกรุณาศึกษาทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไข ดังนี้

(1) การสำรวจในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าจะมีการจัดเที่ยวบินพิเศษ แต่เป็นการสำรวจจำนวนคนไทยที่พร้อมจะกลับไทยด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง (ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าราคาบัตรโดยสารเครื่องบินปกติ 3 - 4 เท่า หรืออย่างน้อยประมาณ 40,000 บาทต่อคน)

(2) ขอความร่วมมือผู้ที่ตอบแบบสอบถามนี้ เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี้ เช่น นักท่องเที่ยวตกค้าง นักศึกษาที่จบการศึกษา พนักงาน/แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ผู้ป่วยที่ประสงค์จะกลับไปรักษาตัวที่ประเทศไทย เป็นต้น

(3) หากเดินทางกลับไทยในช่วงนี้ ขอให้รับทราบเงื่อนไขและมาตรการที่จะต้องดำเนินการตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้

- เมื่อจะ Check-in ที่สนามบิน จะต้องแสดง (1) หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ
(2) ใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly อายุไม่เกิน 72 ชม.

- เมื่อเดินทางถึงไทย จะต้องเข้ารับการกักตัวเฝ้าระวังเป็นระยะเวลา 14 วัน ในพื้นที่และแนวทางที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดทุกกรณี รวมทั้งยอมรับที่จะพักห้องคู่ ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

- รัฐบาลไทยกำหนดโควตาคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศจากต่างประเทศจำนวน 200 คนต่อวัน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ปิดรับผลสำรวจภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

กรอกแบบฟอร์มได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeom0NW-5W_yKjY3tYDJWJi_G2rK8AahfG9uqk9TMaHK9KJHQ/viewform?usp=pp_url