ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ Bulletin

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน

ที่  ๑๕/๒๕๖๑     

เรื่อง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ

                        ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                       สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้

                        จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                                                              ประกาศ ณ วันที่   ๒๐  สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑

                                                                                                                   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน

                                                                                                                                ๒๐  สิงหาคม   ๒๕๖๑