News : Sandalwood Flower Ceremony for the Royal Cremation Ceremony of King Rama the Ninth News

News : Sandalwood Flower Ceremony for the Royal Cremation Ceremony of King Rama the Ninth

เมื่อวันพฤหัสที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน เป็นประธาน และ

ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนชาวไทยในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พร้อมทั้งครอบครัว                                                 

รวมทั้ง ชาวอิหร่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว และในวันเดียวกัน เวลา 14.00 น. นักศึกษาไทยมุสลิมจากเมืองกุมได้ประกอบพิธีขอพรดุอาห์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล