บริการ

หนังสือรับรองความประพฤติ

การขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บุคคลสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติ ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate) ซึ่งออกโดย ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถยื่นคำร้องและติดต่อได้ที่

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ถนน พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 66-2205-2167-9
โทรสาร : 66-2205-1295

อีเมล: pcscenter@royalthaipolice.go.th or pcsc.thaipolice@gmail.com

โดยสามารถดูข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์: http://www.pcscenter.sb.police.go.th/

 

ข้อมูลสำหรับการพิมพ์ลายนิ้วมือ

การขอหนังสือรับรองความประพฤติต้องใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ จำนวน  2 ชุด โดยสามารถพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่