บริการ

หนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไป (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป)

การขอมีหนังสือเดินทางไทย สำหรับบุคคลทั่วไป (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป)

 

ข้อมูลทั่วไป

  • ควรตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทางอย่างสม่ำเสมอ ว่าหนังสือเดินทางหมดอายุ หรือมีอายุต่ำกว่า 6 เดือนหรือไม่ ซึ่งหากหนังสือเดินทางหมดอายุ หรือมีอายุน้อยกว่า 6 เดือน ควรติดต่อเพื่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
  • หนังสือเดินทางไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ จะต้องขอทำเล่มใหม่ทุกครั้ง
  • หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) มีอายุ 5 ปี
  • ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนบ้านที่ประเทศไทยเป็นหลัก ดังนั้น ชื่อ–นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนของผู้ร้อง และจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ร้องต้องการใช้นามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่สำนักงานเขต/อำเภอที่ประเทศไทยก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

* สำหรับผู้ที่เกิดในต่างประเทศจะอนุโลมให้ขอมีหนังสือเดินทางเล่มแรกได้โดยไม่ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งควรไปเพิ่มชื่อเข้าไว้ในทะเบียนบ้านและขอรับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่เขต/อำเภอที่ประเทศไทย เพื่อใช้ในการขอมีหนังสือเดินทางเล่มที่สองเมื่อเล่มแรกหมดอายุหรือสูญหาย

การยื่นคำร้อง

  • การขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ และภาพถ่ายใบหน้าของผู้ร้อง ดังนั้น ผู้ร้องจะต้องมาดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น
  • การทำหนังสือเดินทางมีค่าธรรมเนียม 60 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (รับเฉพาะเงินสด) และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2-3 สัปดาห์ เนื่องจากต้องส่งข้อมูลกลับไปที่ประเทศไทย เพื่อผลิตเล่ม
  • กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าสูญหาย ต้องมีหลักฐานการแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียด้วย

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง

กรณีบุคคลทั่วไป (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป)

 

การรับเล่ม

ผู้ร้องสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางได้ 3 วิธี ดังนี้

1. รับด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับเล่มและหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

2. ให้บุคคลอื่นมารับเล่มแทน โดยลงนามมอบฉันทะในใบรับเล่ม และให้ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

3. ให้จัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไปให้ทางไปรษณีย์ โดยจัดหาซองไปรษณีย์ลงทะเบียน 

     ขนาด B4 - 500 กรัม/ 20 มม.(registered envelop recommended)  พร้อมจ่าหน้าซองถึง

     ตัวเองให้ชัดเจน แล้วนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันที่ดำเนินการขอมีหนังสือเดินทาง

 

เวลาให้บริการของฝ่ายหนังสือเดินทาง

วันจันทร์ – วันศุกร์           ช่วงเช้า   09.30-12.30 น.

                                     ช่วงบ่าย  14.00-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ (โปรดคลิก เพื่อตรวจสอบวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์)

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งมาที่อีเมล์: thaipassport@thaiconsulatesydney.org