บริการ

การขอมรณบัตร

การจดทะเบียนคนตาย (มรณบัตร)

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอใบมรณบัตร

  • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน 1 ชุด ของผู้เสียชีวิต
  • ใบมรณบัตรของทางการออสเตรเลีย ฉบับจริงพร้อมสำเนาซึ่งผ่านการรับรองโดย JP (Justice of the Peace)  1 ชุด
  • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้แจ้ง 1 ชุด

 

การยื่นคำร้อง

     1. กรอก แบบฟอร์มคำร้องขอใบมรณบัตร ให้ครบถ้วน

     2. กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลของผู้เสียชีวิตทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ตรงกับหนังสือเดินทางและ

         บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต

     3. ยื่นเอกสารทั้งหมดที่ฝ่ายนิติกรณ์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

     4. สามารถยื่นทางไปรษณีย์โดยส่งเอกสารมาที่

                                Royal Thai Consulate-General, Sydney

                   Level 8, 131 Macquarie Street, Sydney NSW 2000

     * หากต้องการให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งสูติบัตรกลับคืน โปรดจัดหาซองไปรษณีย์ลงทะเบียน ขนาด B4 - 500 กรัม/ 20 มม.

       (registered envelop recommended) พร้อมจ่าหน้าซองถึงผู้รับให้ชัดเจน แนบมาพร้อมกับเอกสารด้วย

     5. ไม่เสียค่าธรรมเนียม และใช้เวลา 1 วันทำการ

 

เวลาในการให้บริการของฝ่ายนิติกรณ์

วันจันทร์-วันศุกร์                    ช่วงเช้า 9.30-12.30 น.

      ช่วงบ่าย 14.00-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ (โปรดคลิก เพื่อตรวจสอบวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์)

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งมาที่อีเมล์:  thairegistration@thaiconsulatesydney.org