บริการ

หนังสือเดินทางไทย

ข้อมูลทั่วไป

 • หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) มีอายุ 5 ปี
 • หนังสือเดินทางไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุ จะต้องขอทำเล่มใหม่ทุกครั้ง
 • ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนบ้านที่ประเทศไทยเป็นหลัก ดังนั้น ชื่อ–นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนของผู้ร้อง และจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ร้องต้องการใช้นามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่สำนักงานเขต/อำเภอที่ประเทศไทยก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

การยื่นคำร้อง

 • การขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ และภาพถ่ายใบหน้าของผู้ร้อง ดังนั้น ผู้ร้องจะต้องมาดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น
 • การทำหนังสือเดินทางมีค่าธรรมเนียม 55 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (รับเฉพาะเงินสด) และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2-3 สัปดาห์ เนื่องจากต้องส่งข้อมูลกลับไปที่ประเทศไทย เพื่อผลิตเล่ม
 • กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าสูญหาย ต้องมีหลักฐานการแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียด้วย

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง

 กรณีบุคคลทั่วไป (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป)

         

กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี)

 • แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง โดยกรอบข้อมูลให้ครบถ้วน
 • สูติบัตรของผู้เยาว์ ฉบับจริง หรือ สำเนา
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ ฉบับจริง หรือ สำเนา (หากมี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ 1 ชุด
 • บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (กรณีที่บิดาและมารดาเป็นคนไทย) ฉบับจริง หรือ สำเนา
 • หนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดา (กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ) ฉบับจริง หรือ สำเนา

        * สำหรับผู้ที่เกิดในต่างประเทศจะอนุโลมให้ขอมีหนังสือเดินทางเล่มแรกได้โดยไม่ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งผู้ปกครองควรนำผู้เยาว์ไปเพิ่มชื่อเข้าไว้ในทะเบียนบ้านและขอรับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่เขต/อำเภอที่ประเทศไทย เพื่อใช้ในการขอมีหนังสือเดินทางเล่มที่สองเมื่อเล่มแรกหมดอายุหรือสูญหาย

        ** บิดาและมารดาต้องลงนามให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์มีหนังสือเดินทางได้

 

ในกรณีที่บิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์มีหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

กรณีบิดาและมารดาอยู่ที่ประเทศไทย

 • ให้บิดาและมารดาจัดทำหนังสือยินยอม โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เขต/อำเภอ/หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น

กรณีบิดาและมารดาอยู่ที่ต่างประเทศ

 • ให้บิดาและมารดาจัดทำหนังสือยินยอมที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศนั้น

กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และบิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถพาผู้เยาว์ไปดำเนินการขอมีหนังสือเดินทางด้วยตนเองได้

 • ให้บิดาและมารดาจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นพาผู้เยาว์ไปดำเนินการขอมีหนังสือเดินทางได้โดยผู้รับมอบอำนาจต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองมาด้วย

กรณีที่บิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสกัน และผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดา

 • มารดาสามารถลงนามให้ความยินยอมเพียงฝ่ายเดียวได้ พร้อมนำหนังสือปกครองบุตร (ป.ค.14) ที่ออกโดยอำเภอ/เขต/หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นมาแสดง

 กรณีบิดาหรือมารดา (ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) เสียชีวิต

 • ให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่มาลงนามให้ความยินยอม พร้อมนำใบมรณบัตรของอีกฝ่ายหนึ่งมาแสดง

 กรณีบิดาและมารดาได้จดทะเบียนหย่ากัน และผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของทั้งบิดาและมารดา

 • บิดาและมารดาที่มีอำนาจปกครองบุตรร่วมกันทั้งสองฝ่าย ต้องมาลงนามให้ความยินยอม

กรณีบิดาและมารดาได้จดทะเบียนหย่ากัน และผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของบิดาหรือมารดา (ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง)

 • บิดาหรือมารดาที่มีอำนาจปกครองบุตร สามารถลงนามให้ความยินยอมเพียงฝ่ายเดียวได้ พร้อมนำทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครองบุตรมาแสดง

 

กรณีพระภิกษุสงฆ์

 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 • ทะเบียนบ้าน/วัด ฉบับจริง หรือ สำเนา
 • หนังสือสุทธิ ฉบับจริง หรือ สำเนา
 • หนังสืออนุมัติจากศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.) ฉบับจริง หรือ สำเนา หรือ กรณีที่บวชในออสเตรเลียสามารถใช้หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสวัดแทนได้
 • สำเนาใบตราตั้งฐานานุกรม ในกรณีที่พระภิกษุการเปลี่ยนแปลงสมณศักดิ์ (หากมี)

 

การรับเล่ม

ผู้ร้องสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางได้ 3 วิธี ดังนี้

        1. รับด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับเล่มและหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

        2. ให้บุคคลอื่นมารับเล่มแทน โดยลงนามมอบฉันทะในใบรับเล่ม และให้ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

        3. ให้จัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไปให้ทางไปรษณีย์ โดยจัดหาซองไปรษณีย์ลงทะเบียน (registered envelop recommended) (ขนาด B4 - 500 กรัม/ 20 มม.) พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเองให้ชัดเจน แล้วนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันที่ดำเนินการขอมีหนังสือเดินทาง

 

เวลาให้บริการของฝ่ายหนังสือเดินทาง

วันจันทร์ – วันศุกร์        ช่วงเช้า   09.30-12.30 น.

                                  ช่วงบ่าย  14.00-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ (โปรดคลิก เพื่อตรวจสอบวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์)