กระทรวงการต่างประเทศ

รายชื่อหน่วยงานไทย ณ นครซิดนีย์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์

กงสุลใหญ่

นางสาวศศรักษ์ ศะศิวณิช

รองกงสุลใหญ่

นางสาวกมลรัตน์ สวนแก้ว

กงสุล

นายประสาท ศรแดง

กงสุล

นางพัชรา เพ็ญสว่าง

กงสุล

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานซิดนีย์

นางสลิลา เทพเกษตรกุล

ผู้อำนวยการ

นางสาววิชุวรรณ ตั้งพงศ์ปราชญ์

รองผู้อำนวยการ

 

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์

นางสาวเนตรนภา ภักดีรักษ์

ผู้อำนวยการ

 

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานซิดนีย์

นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์

ผู้อำนวยการ

นางนันทาศิริ พากเพียรกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำเครือรัฐออสเตรเลีย

นายเสริญ ชูพิกุลชัย

ผู้อำนวยการ