ประกาศ สกญ. : ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้บรรจุตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง News

ประกาศ สกญ. : ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้บรรจุตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้บรรจุตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง