ประกาศ สกญ. : ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมด้านการกงสุล News

ประกาศ สกญ. : ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมด้านการกงสุล

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล

เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริการด้านกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียต่อสกุลเงินบาท สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอแจ้งการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านกงสุลประเภทต่างๆ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ดังนี้