ข่าวเด่น News

ข่าวเด่น

 • สำหรับคนไทยที่ถือวีซ่าออสเตรเลีย (กำลังจะหมดอายุ)
  สำหรับคนไทยที่ถือวีซ่าออสเตรเลีย (กำลังจะหมดอายุ)
  สำหรับคนไทยที่ถือวีซ่าออสเตรเลีย (กำลังจะหมดอายุ)
  โปรดตรวจสอบวันหมดอายุ และเงื่อนไขวีซ่า ได้ที่ https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
  โดยตรวจสอบว่า
  - วีซ่าหมดอายุเมื่อใด
  - ติดเงื่อนไข No further stay หรือไม่ (เงื่อนไขรหัส 8503 8534 8535)
  กรณีที่ 1 วีซ่ากำลังจะหมดอายุ ไม่ติดเงื่อนไข No further stay
  - ให้ดำเนินการสมัครวีซ่าตัวใหม่ ก่อนที่วีซ่าตัวเดิมจะหมดอายุ โดยระหว่างรอผลการพิจารณาจะได้วีซ่า Bridging A มาซึ่งสามารถอยู่ออสเตรเลียได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจนกว่าจะได้รับวีซ่าตัวใหม่
  กรณีที่ 2 วีซ่ากำลังจะหมดอายุ (ภายใน 2 เดือน) แต่ติดเงื่อนไข No further stay
  - กรอกฟอร์ม 1447 No further waiver stay request โดยดาวน์โหลดได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1447.pdf และส่งไปที่ Email: Nofurtherstaywaiverrequest@homeaffairs.gov.au โดยดูรายละเอียดหลักฐานเพิ่มเติมที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/…/wa…/no-further-stay-waiver
  ทั้งนี้ หากวีซ่าที่ท่านถืออยู่กำลังจะหมดอายุขอให้ดำเนินการตามคำแนะนำข้างต้น ไม่ควรปล่อยให้วีซ่าหมดอายุ และขอให้ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขวีซ่าเพิ่มเติมที่ https://covid19.homeaffairs.gov.au/
  1 พ.ค. 2563
 • ออสเตรเลียย้ำปฏิบัติตาม กฎ Social Distancing รักษาระยะห่าง อย่างเคร่งครัด
  ออสเตรเลียย้ำปฏิบัติตาม กฎ Social Distancing รักษาระยะห่าง อย่างเคร่งครัด
  ออสเตรเลียย้ำปฏิบัติตาม กฎ Social Distancing รักษาระยะห่าง อย่างเคร่งครัด
  มาตรการของออสเตรเลีย Social Distancing เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัส จำเป็นต้องรักษาระยะห่างจากบุคคลอื่นประมาณ 1.5 เมตร เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงกลุ่มคน หรือแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ที่ทำให้ไม่สามารถรักษาระยะห่างจากบุคคลอื่น
  ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องเสียค่าปรับจำนวน 1,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียในกรณีบุคคล และจำนวน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียในกรณีบริษัท ห้าง ร้านต่าง ๆ
  1 พ.ค. 2563
 • ด่วน! มาตรการใหม่สำหรับผู้เดินทางกลับไทย
  ด่วน! มาตรการใหม่สำหรับผู้เดินทางกลับไทย
  ด่วน! มาตรการใหม่สำหรับผู้เดินทางกลับไทย
  1. ใบรับรองแพทย์ fit to fly ต้องมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง (มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยนับตั้งแต่วันที่แพทย์ออกให้จนถึง ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน โปรดตรวจสอบใบรับรองแพทย์ว่ามีอายุเกิน 72 ชั่วโมงหรือไม่ หากมีอายุเกิน 72 ชั่วโมงขอให้ไปติดต่อ GP เพื่อขอใบรับรองใหม่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนใบรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ฯ
  2. ผู้มีสัญชาติออสเตรเลีย (รวมถึงคนไทยที่ถือสองสัญชาติ)
  และผู้มีถิ่นพำนักถาวร (PR) ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
  (มาตรการของออสเตรเลีย) ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเดินทางกลับ ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/…/onli…/covid19-enquiry-form เพื่อที่ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลียจะพิจารณาอนุมัติว่าท่านสามารถเดินทางออกได้หรือไม่
  1 พ.ค. 2563
 • บริการออกใบรับรองคนไทย เดินทางกลับประเทศไทย ที่สนามบินซิดนีย์
  บริการออกใบรับรองคนไทย เดินทางกลับประเทศไทย ที่สนามบินซิดนีย์
  เช้าวันที่ 25 มี.ค. นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ และทีมเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ไปให้บริการออกใบรับรองคนไทย เดินทางกลับประเทศไทย ที่สนามบินซิดนีย์
  1 พ.ค. 2563
 • ด่วน! คนไทยที่จะเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.ต้องมี ใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly) และใบรับรองการเดินทางกลับไทย