ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์สนับสนุนกิจกรรมสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทย  โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์สนับสนุนกิจกรรมสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์สนับสนุนกิจกรรมสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทย

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันกีฬาสัมพันธ์ และวันรำลึกผู้มีพระคุณ ณ ห้องประชุม Marrickville West Public School โดยมีนายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ไปเป็นประธานในการให้    โอวาส และมอบเหรียญรางวัล

และในวันที่เสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 กงสุลใหญ่ฯ ได้ไปเป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อนของโรงเรียน ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของผู้บริหาร คณาจารย์ ครูอาสาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง และผู้สนับสนุน ความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยในหมู่เยาวชนไทยในต่างประเทศ และได้เข้าร่วมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยของนักเรียน