ข่าวเด่น : ผ้าป่าสามัคคี โครงการบวชเทิดพระเกียรติและถวายพระกุศลพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก News

ข่าวเด่น : ผ้าป่าสามัคคี โครงการบวชเทิดพระเกียรติและถวายพระกุศลพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ผ้าป่าสามัคคี โครงการบวชเทิดพระเกียรติและถวายพระกุศลพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี โครงการบวชเทิดพระเกียรติและถวายพระกุศลพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ จัดโดยสมาคมโครงการบรรพชาออสเตรเลีย โดยมีพระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี ลูเมียร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลีย โดยทรงเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี สแตนมอร์ และทรงมีพระเมตตาต่อชุมชนชาวไทยที่พำนักในนครซิดนีย์และออสเตรเลีย ทั้งนี้ นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าว และได้กล่าวกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่เข้าร่วมงาน เกี่ยวกับภารกิจของกรมการกงสุลในการดูแลคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศด้วย