บริการ

บริการด้านกงสุล : การทำหนังสือเดินทาง

การทำหนังสือเดินทาง

1. อายุของผู้ต้องการทำหนังสือเดินทาง

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำเนินการด้วยตนเอง หากอายุต่ำกว่า 15 ปี บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองต้องมาลงนามให้ความยินยอม
 • กรณีบิดา/มารดาไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศได้ และมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน
 • กรณีอายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ สามารถติดต่อขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองได้ แต่ต้องมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองที่ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศมาแสดง
   

2. เอกสารประกอบการยื่นขอทำหนังสือเดินทาง

 • คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิมหรือสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากไม่มีหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันมาแสดงต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำใบแจ้งความมาประกอบการยื่นขอ
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้าน และสำเนา 1 ใบ (หากไม่มีหนังสือเดินทางมายื่น ต้องใช้บัตรประชาชนเท่านั้นไม่สามารถใช้เฉพาะทะเบียนบ้าน)
 • ค่าธรรมเนียม 35,000 วอน (ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น)

 

3. ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องฯ เป็นผู้เยาว์ (มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • สูติบัตรไทย พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด
 • ทะเบียนบ้าน และ บัตรประจำตัวประชาชนไทยของบิดามารดาและของผู้เยาว์ พร้อมด้วยสำเนาอย่างละ 1 ชุด
 • ทะเบียนสมรสของบิดามารดา พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด
 • บิดาและมารดาของผู้เยาว์จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำ “หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม” (สำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์) ในกรณีที่บิดามารดาอยู่ที่ประเทศไทย สามารถทำหนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ [ก.ท.ม.] หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ [ต่างจังหวัด] กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว โดยต้องนำเอกสารยืนยันว่าเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรมาแสดง

 

4. การทำหนังสือเดินทางให้บุตรที่อยู่ที่เมืองไทยและอายุยังไม่ถึง 20 ปี

บิดาและมารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองที่อยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลี ต้องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศได้ โดยสามารถทำได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องทำทั้งหนังสือยินยอมและหนังสือมอบอำนาจ) และส่งไปดำเนินการที่ประเทศไทย

 

5. การต่ออายุหนังสือเดินทาง

ปัจจุบันหนังสือเดินทางไม่สามารถต่ออายุได้ เนื่องจากหนังสือเดินทางที่ออกให้ทุกคนในปัจจุบันเป็นหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบรรจุข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละคนลงไปด้วย จึงกำหนดให้มีอายุ 5 ปีเท่านั้น เมื่อหมดอายุต้องทำเล่มใหม่ ไม่มีการต่ออายุแต่อย่างใด

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางรุ่นเก่า ควรยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนวันที่หนังสือเดินทางจะหมดอายุ 6 เดือน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องต่อวีซ่าเพื่อพำนักอยู่ในเกาหลีต่อ เนื่องจากหากมาขอทำหนังสือเดินทางก่อนที่หนังสือเดินทางจะหมดอายุเพียง 2-3 สัปดาห์ และวีซ่าจะหมดอายุในเวลาใกล้เคียงกันจะไม่สามารถรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทันเวลาที่วีซ่าหมดอายุ เนื่องจากการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน