ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : ระบบอินเทอร์เน็ตของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้รับการแก้ไข และเปิดให้บริการกงสุลได้ตามปกติ News

ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : ระบบอินเทอร์เน็ตของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้รับการแก้ไข และเปิดให้บริการกงสุลได้ตามปกติ