ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : เหตุขัดข้องของระบบอินเทอร์เน็ตของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล News

ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : เหตุขัดข้องของระบบอินเทอร์เน็ตของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล