ข่าวสารนิเทศ : เทศกาล Seoul Friendship Festival ครั้งที่ 23  News

ข่าวสารนิเทศ : เทศกาล Seoul Friendship Festival ครั้งที่ 23

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำกรุงโซล และผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเทศกาล Seoul Friendship Festival ครั้งที่ 23 ที่กรุงโซล ในปีนี้ เทศกาลดังกล่าวมากกว่า 60 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมด้านอาหารและ 17 เมืองพี่เมืองน้อง สนับสนุนการแสดงด้านวัฒนธรรม Seoul Friendship Festival เป็นงานเทศกาลประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล จัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1996 โดยศาลาว่าการกรุงโซล เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและเผยแพร่วัฒนธรรมต่างประเทศให้แก่ชาวเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างชาวเกาหลีกับประชาคมโลกด้วย