ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ  : การเวียนเอกสารที่มีตราครุฑและแอบอ้างเป็นเอกสารของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล News

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ : การเวียนเอกสารที่มีตราครุฑและแอบอ้างเป็นเอกสารของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล