ทุนการศึกษา  : ทุนการศึกษามูลนิธิ Woojung Education & Culture Foundation สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ค.ศ. 2018 News

ทุนการศึกษา : ทุนการศึกษามูลนิธิ Woojung Education & Culture Foundation สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ค.ศ. 2018

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งจากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung (WooJung Education & Culture Foundation) ของบริษัท Booyoung Group ว่า มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 1 คน สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2018

 

ผู้สมัครขอรับทุน จักต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. บุคคลสัญชาติไทย

2. ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก)

3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือเกรด B ขึ้นไป

4. มีความประพฤติดี

 

ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบต่าง ๆ ดังนี้

1. ใบสมัคร

2. Certificate of Admission

3. Certificate of Enrollment

4. ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)

5. หนังสือรับรองจากคณบดีหรืออาจารย์ (Recommendation Letter)

6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก

7. แผนการเรียนสำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (Study Plan)

8. เอกสารแนะนำตัว

มายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล์ thaisel.edu@gmail.com เท่านั้น เพื่อพิจารณารวบรวมรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม และส่งต่อให้มูลนิธิฯ ดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ในรอบสุดท้ายต่อไป โดยหมดเขตรับสมัครภายในเวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 

ขอให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ มาพร้อมกันในอีเมล์ฉบับเดียว และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตอบกลับอีเมล์เมื่อได้รับใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ แล้ว โดยหากไม่มีอีเมล์ตอบกลับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้

 

มูลนิธิฯ จะเป็นผู้ติดต่อโดยตรงไปยังผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ขอให้นำใบสมัครตัวจริงและต้นฉบับเอกสารต่างๆ ไปมอบให้กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของมูลนิธิฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย และผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนฯ จะต้องเข้าร่วมงานมอบทุนฯ ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วย

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-795-0095 ต่อ 114 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaisel.edu@gmail.com

 

URL สำหรับดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง https://drive.google.com/open?id=1xC8cSmp-htuZvNRSCHCXbY5dy3kfID7P