ทุนการศึกษา  : รับสมัครคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2560 News

ทุนการศึกษา : รับสมัครคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2560

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครได้ทาง http://stscholar.nstda.or.th/stscholar/scholar17